Bedre veier NÅ! smal sving E39 Smal sving E6 Korgfjellet
www.bedreveier.org

>> Hovedside
>> Mål
>> Nyhetsbrev
>> Norsk veipolitikk
>> Historisk bilregnskap
>> Motorveinett NÅ!
>> Vegscenario 2030
>> Godstransport
>> Persontrafikk
>> Kollektivtransport
>> Sikrere veier NÅ!
>> Mindre tidstap NÅ!
>> Miljøutslipp
>> Statsbudsjettet
>> Finansiering
>> Fakta
>> Tidligere kommentarer
>> Artikler
>> Bibliotek
>> Lenker
>> Kontakt
 

F a k t a  o m  s t a t s b u d s j e t t e t

Fakta om vegmidler i statsbudsjettet 2006

Finansiering av vegbygging i Norge skjer ved bevilgninger over statsbudsjettet, bompenger og i de senere årene har det vært gjort forsøkt med såkalte OPS-prosjekter. Det er derfor interessant å se nærmere på hvordan inntekter og utgifter for et bilregnskap arter seg i statsbudsjettet.

I vårt langstrakte land med et statsbudsjett på 669 milliarder kroner i 2006 skal staten bruke under 4 milliarder kroner direkte til veiutbygging

 

For statsbudsjettet for 2006 kan man sette opp følgende tabell:

Inntekter Utgifter
Engangsavgift på motorvogner * 17 259 Statlig andel til vedlikehold 6 089
Årsavgift på motorvogner 7 758 Statlig andel til vegutbygging - beregnet 3 500
Vektårsavgift 353 Statlig andel andre invest + diverse 4 065
Omregistreringsavgift 2 045 Fylkeskommunal andel vedlikehold 1 000
Avgift på bensin * 9 088 Fylkeskommunal andel investeringer 755
Autodieselavgift * 5 344 Kommunal andel vedlikehold 1 400
Mva. på drivstoff merket * 7 923 Kommunal andel investeringer 1 700
Bompenger 4 200 Bompengeinvesteringer 4 200
Anslått avgiftsøkning 2006 3 000    
    Statlig overskudd 34 261
  56 970   56 970

Note:

  1. Tall på inntektssiden, med unntak av anslått avgiftsøkning 2006, er hentet fra NAF og er fra 2005. Anslått avgiftsøkning 2006 er basert på erfaringstall som viser at statens inntekter normalt øker med 3 milliarder i året. Sannsynligvis er tallene for 2006 da om lag 57 milliarder.
  2. Tall på kommunal andel utgifter er fra 2004 og hentet fra SSB sine nettsider.
  3. Statlig andel utgifter er tall fra 2006 i statsbudsjettet.

Vegbudsjettet i 2006 består av følgende poster (alle tall i mill kr):

Post Beskrivelse Mill kroner
23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m. 6 089
29 Vederlag til OPS-prosjekter 258
30 Riksveginvesteringer 4 420
31 Rassikring 265
35 Vegutbygging i Bjørvika 382
60 Forsøk 885
72 Kjøp av riksvegferjetjenester 1 355
  Sum 13 654

I prinsippet er riksveginvesteringer summen av postene 29, 30, 31, 35 og 60 til sammen 6,21 milliarder kroner.

Men riksveginvesteringer er ikke det samme som riksvegutbygginger. Hva er riksvegutbygginger i statsbudsjettet?

Å finne utbygging av riksveger i statsbudsjettet er ikke lett. Alle mulige typer investeringer kalles riksveginvesteringer som trafikksikkerhetstiltak, bygging av gang- og sykkelveger, rassikring og såkalt alternativ bruk av riksveginvesteringer. Det siste er kollektiv investeringer, som for eksempel ny Fornebu bane og Bybanen i Bergen.

Budsjettet kunne derfor like gjerne blitt kalt Veg- og Kollektivbudsjettet, i stedet for bare Vegbudsjettet.

Til utbygging av stamveger er det satt av 2,759 milliarder pluss 30 millioner i tilleggsbevilgning fra ny rødgrønn regjering, til sammen 2,789 milliarder. Til øvrige riksveger, såkalt fylkesvis fordeling av investeringer er det i utgangspunktet satt av 1,733 milliarder pluss 95 millioner fra ny rødgrønn regjering, til sammen 1,828 milliarder. Men av dette beløpet er igjen trafikksikring 460 millioner, gang- og sykkelveger 310 millioner, kollektivtiltak 180 millioner, 150 millioner i belønningsordninger kollektivtransport etc. Riksvegutbygginger av fylkesvis fordeling er ikke mer enn 728 millioner.

Av et samlet vegbudsjett på 13,6 milliarder er statlige bidrag til riksvegutbygginger utenom Bjørvika derfor ikke mer enn 3,5 milliarder. Dette er lavere enn bompengemidlene til vegutbygging.

Det betyr at i et langstrakt land med et statsbudsjett på 669 milliarder kroner i 2006 skal staten bruke under 4 milliarder kroner direkte til veiutbygging

Statlig andel av vegutbygginger i investeringsprogrammet 2006.2009 og forslag 2006 . fylkesfordelt ramme inkl. post 60 gir en oppfyllingsgrad på 21,2 pst av handlingsplanen i perioden 2006 . 2009 (skulle vært 25 pst). I tillegg har man etterslepet fra forrige transportplan der kun 93,8 pst. av forutsatte bevilgninger i Nasjonal Transportplan (NTP) for årene 2002 til 2005 var innfridd ved utgangen av 2005 (man var 1,4 milliarder bak målet).

Dette er spesielt skuffende i lys av Stortingets behandling av NTP der det blir lovet 1 milliard mer til vei fra 2006.

 © Gunnar S. Mikkelsen (2009)