Nyhetsmelding nr 3/09 fra http://www.bedreveier.org/  

 

 

 

Mens vi venter på Nasjonal Transportplan....

 

 

Følgende tema i denne utgave:

 

1. Innledning – feil med planer og prosjekter – eller mangler viljen?

2. Har samferdselsministeren endelig sett skogen for bare trær?

3. Minst fem parallelle motorveiprosjekt i neste planperiode 

4. Tog versus motorveiutbygging?

5. Stopper motorveiutbygginger tilnærmet opp i 2010?

6. Veibudsjettets andel av statsbudsjettet er svært lavt

7. Helhetlig tenkning

8. En geografi time – noen eksempler på nytenkning

  

 

 

1. Innledning – feil med planer og prosjekter – eller mangler viljen?

VG skriver på lederplass mandag 2. mars 09 at elendigheten på veiene må skyldes feil med planer og prosjekter. For hva skal man si til bilder som under:

 

 

 

·         Bildet over fra Aftenposten er ikke arrangert. Det er tatt på ettermiddagen en vanlig torsdag, utenom rushtid, på E-18 i Telemark. På denne strekningen, der Solfrid og Linda Edvardsen går med høye skuldre mellom tungtransport og skrent, passerer sommerstid rundt 20 000 biler. Dødstallene er høye. Likevel vi det ta minst 5-6 år før det første spadestikk er tatt for å utvide europaveistrekningen fra to til fire felter. Dersom det overhodet blir noe av i det hele tatt – selv om vegdirektøren er fra Telemark.

 

Og ingen skal fortelle folk i Bamble at det er dyrt å bygge motorvei i Telemark pga Norges høye fjell og daler. Antakelig er det tilnærmet ingen europaveier i Europa utenom Norge som kan fremskaffe slike bilder som det over. Og undersøkelser Aftenposten kommer med bare bekrefter at Norge er en vei-jumbo blant industrialiserte land http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2953194.ece

 

 

Det er ikke bare penger og finansiering som mangler, det er også det særnorske politiske valgsystemet som gir en bestemt type politikere på Stortinget samt organisering av planleggingen. "Nedenifra og opp" tilnærmingen til veier ("lokalt politisk initiativ selv på Stortinget") forsterkes av hvordan planarbeidet fungerer.

 

 

 

 

 

 

 

En overordnet ende til ende planlegging vil ikke svekke distrikts-Norge. Tvert imot vil effektive stamveier som binder Norge sammen styrke både by og land ved at avstandene blir mindre.

 

 

Nasjonal Transportplan for årene 2010 til 2019 må være startgrunnlaget for en storstilt modernisering og oppgradering av Norges stamveinett – ja, den største fastlandsinvesteringen som er gjennomført i Norge, noen gang.

 

 

 

 

 

I forbindelse med behandlingen av Nasjonal Transportplan vedtar Stortinget:

  1. Hele E-18 strekningen mellom Kristiansand og Ørje skal være motorvei innen 2020 og det samme skal E-6 mellom Gardermoen og Lillehammer.
  2. Fra Lillehammer og nordover bygges E-6 som en smal fire felts vei. Utbyggingen mot Trondheim må være fullført innen 2030.
  3. Ny fire felts Haukelivei koblet sammen med utbygging av fire felts Rogfast og Hordfast i ene enden og ny undersjøisk tunnel mellom Moss-Horten i andre enden må påbegynnes i neste planperiode og være fullført innen 2030.

 

 

 

 

 

Bilde dobbel Y.

 

 

De tre enkle vedtakene over ville gitt en samferdselsrevolusjon i Norge. Og til en pris langt lavere enn tilsvarende planer for lyntog. Som evt. kan bruke samme trase for sine utbygginger dersom det fortsatt er ønskelig med lyntogtraseer på sikt.

 

§         For Norge har ressurser til både InterCity tog satsing i triangelet rundt Oslo, utbygging av effektive motorveier mellom byer, kraftig opprustning av øvrig stamveinett samt økte midler til veier i distriktene.

 

 

Vi har tidligere skrevet at Norge som nasjon bør tillate inflasjon i de få sektorene som bidrar til nivå heving av økonomien. Dette gjelder spesielt anleggssektoren. I et langsiktig nasjonalt perspektiv bør nivået på denne bransjen gradvis øke og deretter bør den holdes på et generelt mye høyere nivå enn i dag uavhengig av konjunkturutviklingen forøvrig. I dag skjer jo det motsatte. Anleggsbransjen bygges ned i stedet for opp.

 

 

 

Og økt etterspørsel etter anleggsressurser og prosjektering kan jo foregå ved å dempe andre vekst-områder, for eksempel styrehonorar i bompengeselskapene, her fra Drammens Tidende http://dt.no/article/20090228/NYHET/346614492/1063/NYHET ;

 

 

 

2. Har samferdselsministeren endelig sett skogen for bare trær?

 

I følge Aftenposten, mandag 2 mars, slakter Samferdselsminister Liv Signe Navarsete  veisatsningen de siste 30 årene. – Det har vært elendig rett, og slett, sier hun - http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2954265.ece. Ganske så oppsiktsvekkende når hun selv nå har hatt ministerposten i 3 ½ år.

 

 

 

 

 

Ja, i forhold til de lekkasjer som VG presenterte den 18. februar er dette delvis nye toner. For da ble det gjengitt at tog investeringer i østlandsområdet ble vinneren i kommende Nasjonal Transportplan (NTP) mens på veisiden skulle det satses på vedlikehold og mindre utbedringer. Satsing på nye store veiprosjekt, som fire felts veier, ble den store taperen.

 

 

 

Da hadde det passet særdeles dårlig for regjeringen dersom NTP kun prioriterte jernbanen og distriktsveier det kommende ti-år mens høyt trafikkerte stamveier - som tar unna store deler av person og godstrafikken i Norge - fortsatt skulle være dårlige en- eller i beste fall to-felts svingete og høyde varierende stamveier ”inn i evigheten”.

 

 

 

 

 

 

Dersom ikke fremleggelsen av Nasjonal Transportplan fredag 13. mars gir en storsatsing på stamveier mellom våre regioner er det mange som ivrer for å få ut følgende budskap i landets aviser.

 

 

 

Den rødgrønne regjering har ved å nedprioritere store prosjektinvesteringer i stamveinettet skuslet bort en historisk mulighet til å bygge landet for nåværende og kommende generasjoner.

 

Selv om man satser på jernbane i sentrale strøk vil ikke det være godt nok for å effektivisere samferdselssektoren

 

Fremdeles vil man i 2020 da slite med de samme utdaterte stamveier som i dag – stamveier som ingen jernbane klarer å overta trafikken fra. Og i 2020 kommer eldrebølgen for fullt og oljeinntektene er på vei ut.

 

 

 

Manglende nye prosjektutbygginger i stamveinettet etter at OPS-prosjektet Kristiansand-Grimstad nå snart er ferdig er allerede en fallitt erklæring fra regjeringen.

 

 

 

Lederen i Bygg.no sier det så treffende her - http://www.bygg.no/id/41798.0

 

 

Statistisk Sentralbyrå har nå bekreftet våre bange anelser. Vi bruker mindre på vei enn før. SSB sier at vi brukte 23 prosent mindre til veiformål i 2007 enn i 1995. Dette er da sett i forhold til nasjonalproduktet for Fastland-Norge. I følge samferdselsminister Liv Signe Navarsete er dette en gal måte å sette opp regnestykker på. Hun mener at man heller må telle milliardene som brukes. Dessverre statsråd. SSB har rett.

 

Andelen statlige penger til samferdsel og spesielt da til vei har gått dramatisk ned - og det til tross for at biltrafikken er tredoblet og at bilistene aldri har betalt mer penger inn i statskassen noen gang.

 

Nå er det ikke bare den sittende regjering som skal ha kjeft. Alle de siste regjeringene har sviktet veibyggingen. Og nå tyder alt på at veibyggingen fortsatt kommer på etterskudd. Alt tyder på at jernbanebyggingen på Østlandet vil bli vinneren. Vi er sterkt for at jernbanen bygges ut og moderniseres, men vi er sterkt uenig i at veibyggingen fortsatt skal nedprioriteres.

 

Dersom politikerne nok en gang tør å gå inn i en valgkamp uten at man virkelig mener at veibyggingen skal trappes opp, da tror jeg mange kan få en overraskelse. Nå holder det ikke lenger på det man lover, men det man virkelig gjør for å komme ut av den bakevja norsk veibygging er kommet inn i.

 

 

 

 

 

 

 

I Aftenposten lørdag 14 februar http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article2925644.ece ble det påpekt at regjeringen han mye penger men ingen planer for en storstilt stamvei utbygging.

 

 

 

 

 

Norge vil derfor fortsatt være Europas vei-jumbo langt inn i neste planperiode http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2953194.ece:

 

Leder for Norsk Scania, Espen Hansen:

·         –Norske veier er på et helt annet nivå enn resten av Europa, og det gjelder både bredde og standard. Veibygging er blitt et politisk spørsmål i Norge, og det hindrer oss fra å ta et helt nødvendig løft for veibyggingen. Derfor er det på tide at norske politikere går sammen og tar det løftet, og lager en infrastruktur for den neste generasjonen, sier han. Han forteller at han møter hoderysting fra kolleger i andre land når han forteller dem hva som er transporttid og -kostnader i Norge. –Utlendingene skjønner rett og slett ikke hva vi driver med her oppe. Jeg forteller dem at det tar åtte til ni timer å kjøre fra Oslo til Trondheim, og de kan bare ikke tro det. Tilsvarende strekninger hos dem tar flere timer kortere tid, forteller Hansen.

 

Vi mangler store prosjektutbygginger både når det gjelder motorveier på Østlandet samt store prosjektutbygginger i landet forøvrig. Vi burde bygget en rekke enkeltstående utbygginger på omlag 50 km om gangen – om det så var stamveiutbygginger i Sogn og Fjordane og Nordland eller motorveiutbygginger i Oppland.

 

 

Derfor er også gjennomsnittshastigheten i Norge den laveste i Europa, noe Aftenposten dokumenterer her http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2953195.ece

 

Oslo-Stavanger: 8 timer og 8 minutter, Porto-Faro: 5 timer og 20 minutter

 

 

 

Skal vi i 2020 fortsatt ha Europas desidert dårligste veinett? Vi trenger ikke ha det. For regjeringen har en enestående sjanse til å gjøre noe med dette NÅ!!

 

§        Før eldrebølgen setter inn og oljeinntektene har skrumpet inn til ingenting.

 

 

 

3. Minst fem parallelle motorveiprosjekt i neste planperiode

For å komme ut av bakevja må regjeringen ved fremleggelsen av Nasjonal Transportplan (NTP) legge opp til at i løpet av få år skal Norge til enhver tid i perioden ha minst fem parallelle motorveiprosjekter på samme størrelse som Kristiansand-Grimstad.

 

 

 

 

I forbindelse med behandlingen av NTP for årene 2010 til 2019 må Stortinget vedta bl.a. at strekningen Kristiansand – Lillehammer skal være fullt ut fire-felts motorvei innen planens utløp, dvs. 2019. Et slikt vedtak vil automatisk, i neste omgang, tvinge igjennom store prosjektutbygginger med tilsvarende finansiering. Og et overordnet vedtak om motorvei mellom Kristiansand og Lillehammer innen 2019 hadde antakelig skjedd i alle andre sammenliknbare land. 

 

 

 

 

 

Den svenske Riksdagen vedtok på begynnelsen av 90 tallet at E-4 skulle utbygges til motorvei mellom Malmø og Stockholm. I 2007 var den lange strekningen ferdig, se mer her . http://www.bedreveier.org/kommentar-leif-forutsetninger-for-aa-fa-et-moderne-veinett-mellom-regioner.html

 

 

 

 

I Finland er nå tilsvarende en rekke motorveiprosjekter enten ferdig, under utbygging eller under oppseiling. Bl.a. skal E-18 Turku-Helsinki-Hamina motorveien være ferdig i 2015. Ett av prosjektene her er ett OPS-prosjekt på 51 km beskrevet her http://www.roadtraffic-technology.com/projects/e19muurla/ .  Linken er hentet fra denne siden http://www.roadtraffic-technology.com/projects/

 

Fakta motorveiprosjekt E-18 i Finland

·         7 * 2 tunneller med samlet lengde på 5,2 km

·         75 broer der den lengste er 240 m

·         8 planskilte kryss

 

 

 

4.  Tog versus motorveiutbygging?

 

50 milliarder til utbygging av ny sammenhengende tospors jernbane i intercity-triangelet som består av togstrekningene Oslo-Halden, Oslo Lillehammer og Oslo-Skien. Flere dobbeltspor skal settes inn, samtidig som kapasiteten på enkelte terminaler og stasjoner skal økes.

 

 

 

 

Stikk i strid med de signaler samferdselsministere nå gir. Så hva er sant? For vi vet samtidig at SV ønsker at Norge fortsatt skal være bunnivå ang fire felts veier – helst til evig tid. Men skal ett syv prosents parti få lov til å bestemme norsk samferdselspolitikk?

 

 

 

 

Dobbelspor til Lillehammer vil derfor ikke løse trafikkproblemene til E-6 på samme strekning. Dersom ikke regjeringen prioriterer motorveier på samme måte som jernbane vil vi fortsette den evigvarende stykkevis og delte veipolitikken i Norge. Det er fullt mulig å få motorvei Kristiansand – Lillehammer i neste planperiode. Dersom viljen er der.

 

 

 

En motorvei derimot kan ha et nærmest ubegrensede antall planskilte kryss med av og på trafikk uten at gjennomfartstrafikken forstyrres. Dette fremmer distrikts-Norge ved en desentralisert bosetning og næringsutvikling. I motsetning til jernbane som fremmer utvikling i jernbaneknutepunktene.

 

 

 

 

Fire-felts veier blir mest benyttet av lokalbefolkningen på korte turer i tilegg til gjennomgangstrafikken. Befolkningen i Akershus fylke er de som har minst risiko for å bli drept i trafikkulykker her i landet. Det er fordi de har størst tilgang til fire-felts veier.

 

 

 

Miljømessig er derfor fire-felt langt å foretrekke når den legges utenfor sentrum, jamfør nordre Vestfold der befolkningen i Sande og Holmestrand har fått en helt annen hverdag uten trafikkstøy og ulykker. Det er først og fremst bilkøer i de store byene som gir negative miljøkonsekvenser. De negative miljøkonsekvensene av bilbruk i byer blandes sammen med motorveiutbygging kontra jernbaneutbygging mellom byer.

 

 

 

Jernbaneinvesteringer har derimot størst effekt rundt Oslo triangelet hvor befolkningstettheten er størst. Alle andre steder vil en økt satsing på stamveier gi Norge en langt større nivåheving av økonomien. Jernbane kan derfor aldri erstatte stamveier mellom regioner, kun være et supplement der det er store befolkningskonsentrasjoner.  

 

 

5.  Stopper motorveiutbygginger tilnærmet opp i 2010?

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) sa i et intervju her forleden at han likte godt å ta noen søndagsturer med familien i Frognerparken. I samme intervju nevnte han at det i sin tid hadde vært noen som i fullt alvor hadde foreslått motorvei tvers gjennom parken. Et slikt forslag hadde i dag blitt stemplet som galskap.

 

 

 

Bilde Frognerparken

 

 

Men det betyr ikke at de fleste ikke kan ha to tanker i hodet samtidig. Mens byer i størst mulig grad bør skjermes for biltrafikk er fire felts motorveier et særdeles kostnadseffektivt og miljøvennlig alternativ mellom byer. Selv om mange ivrer for lyntog også.

 

http://www.agderposten.no/article/20090205/LOKAL8/554945435/1011/ABONNEMENT . 84 kommentarer kom det til artikkelen der tilnærmet samtlige var for fire felt. Og saken ble da også slik: http://www.agderposten.no/article/20090212/LOKAL8/458877734/1001/ABONNEMENT&template=printart

 

Stort flertall i befolkningen for fire felts motorveier. I kommunestyret var gladmeldingen - alle er for fire felt, med ett unntak. Bare fire felt er godt nok.

 

§         Ingen av politikerne i plan- og økonomiutvalget i Grimstad ytret seg mot fire felts motorvei i høringsuttalelsen til konseptvalgutredningen for E18 på strekningen mellom Langangen og Grimstad. Ordfører Hans Antonsen presiserte at hans parti, med unntak av et medlem i Tvedestrand, går for fire felt. – Bare for å nevne det, Venstre prioriterer fire felts vei, uttalte Antonsen. Enigheten var stor, og utvalget brukte ikke mange minuttene på å kjøre gjennom konseptutvalgsutredningen som omfatter E18 fra Langangen i Porsgrunn kommune til Øygårdsdalen i Grimstad kommune.


 

Og tilsvarende ble det i Arendal. Full tilslutning til fire felts vei http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.6488666

 

§         Formannskapet i Arendal vil ha ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand så raskt som mulig. De tar ikke til takke med tre felt, som enkelte i Venstre tidligere har slått til lyd for, men krever firefeltsvei for å få best mulig trafikksikkerhet. Jan Kløvstad, som nettopp representerer Venstre, viste til de mange trafikkulykkene, og ba om enstemmighet blant politikerne, og fikk full tilslutning.

 

Som i Albania satses det på 4 felt også i Aust-Agder

 

 

Håpet er at byggingen av ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand kan begynne i 2014. Men dette er slett ikke sikkert.

 

§         For regjeringspartiet SV kjører ett løp overalt for å stoppe selv en minimal fire felts vei utbygging. Her fra Ringerike Blad http://www.ringblad.no/nyheter/article4128393.ece  Tips en venn om denne sakenRingeriksbanen vil gjøre utbygging av firefeltsvei til Hønefoss unødvendig, mener Buskerud SV. 

          

 

Men den framtidige E18 fra Arendal til Tvedestrand skal ha fire felt. Det krever fylkestinget i Aust-Agder. http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.6497375

 

 

SV og Torbjørn Urfjell mener tre felt er nok, og kjempet mot firefeltsvei i fylkestinget tirsdag. - Alle vil ha mest mulig vei, flest mulig felt, fortest mulig. For SV er kriteriene miljø, sikkerhet og økonomi, sa Urfjell fra talerstolen. Han kjempet en ensom kamp i fylkestinget. Blant dem som blankt avviste tre felt var Tellef Mørland fra Arbeiderpartiet.

 

- Vi har trefeltsvei mellom Arendal og Grimstad. Vi ser at dét ikke er morgendagens løsning. Det blir halvveis, sa Mørland.

 

Senterpartiets Kåre Gunnar Fløystad fulgte opp. - Som ung, så opplever jeg dette som et ønske om å ville tilbake til fortida. Denne veien kommer jo mest sannsynlig til å bli liggende der i hundre år.

 

 

Uavhengig av hva samferdselsministeren nå forfekter, vil motorveiutbvggingen stopper nærmest opp i 2010 på grunn av manglende prosjektering over flere år. Er den manglende prosjekteringen bestemt av en ”hellig allianse” mellom Senterpartiet sine distriktsstemmer og Sosialistisk Venstreparti sine bystemmer? Til sammen har vel disse to partiene noe over 10 pst på meningsmålingene. Men de setter premissene for Norges fremtidige utvikling.

 

 

Det tar flere år å prosjektere nye motorveitraseer. I 2010 ser vi derfor for første gang resultatet av den rødgrønne regjeringens manglende vilje til å satse på bygging av nye motorveiparseller.

 

Av de større motorveiparsellene som er åpnet/blir åpnet i 2008/2009:

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har også fire felts veier andre steder som åpner i 2009, bl.a. i Steinkjer.

 

 

Og i 2010 har vi denne listen:

 

 

 

 

 

I 2009/2010 har vi også en 5 km fire felt parsell av E-6 under utbygging i Stjørdal http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e6ost/Vernes-Kvithammer samt 4 km i Trondheim - men dette er ikke motorvei da de har bl.a. rundkjøringer i stedet for planskilte kryss.

 

Så det tar lang tid å bygge motorveier, noe Aftenposten dokumenterer her http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article2925665.ece. For det hjelper ikke med penger når planene mangler http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article2925644.ece :

 

Det er et mareritt. Det har vært en dødsulykke rett nede i veien her. En gang måtte vi selv ut å stoppe trafikken etter en ulykke, og sist sommer var det veldig mange ulykker. Vi hørte stadig sirener fra ambulansene som kom til. Det er ganske uhyggelig, sier Solfrid Edvardsen.

Sammen med datteren Linda presser hun seg inn i veikanten, mens vogntog og passasjerbiler dundrer forbi.

Denne veistrekningen har noen av landets travleste fotobokser. I fjor lå strekningen på Veivesenets topp tre over den største økningen i antall sommerulykker med skadede og drepte. På topp to over antall biler som passerer hvert døgn, på veier med i all hovedsak to felter. Den er meget mulig alene på toppen, målt i antall barn som ferdes langs en hvitmalt stripe på en så trafikkert vei.

I minst ti år fremover vil den 133 km lange strekningen mellom Langangen (i Telemark, på grensen til Vestfold) og Grimstad fóre dødsstatistikken med nye ofre.

For faktum er at idet en norsk regjering går til det historiske skritt å varsle milliarder til veibygging, mangler ferdige planer for noen av landets mest belastede strekninger. Og der planer foreligger, mangler fortsatt finansieringen.

Lillebror på motorvei.

Derfor vil Norge i mange år fremover ha en brøkdel av motorveimil i forhold til våre naboland, i overkant av 30, mot Sveriges nesten 200 og Danmarks drøyt 100. Selv Portugal, kjent som den fattige fetteren i EU, har over 200 mil med firefelts motorvei.

 

 

 

Norge må ha ett Storting som vedtar helhetlige utbygginger i stedet for stykkevis og delt utbygginger. Tilsvarende som i Sverige, Danmark og Finland. Men i Norge er det ingen politisk interesse for slike vedtak.

 

 

Men det er ikke rart at veivesenet er i sjokk, i følge samferdselsministeren, når noen i Aftenposten stiller krav til helhetlig tenkning - det er jo ikke de vant med. Norge kunne hatt større stamveiprosjekt utbygginger som på en helt annen måte enn tidligere kunne bygget dette landet sammen mest mulig effektivt.

 

 

 

 

 

6. Veibudsjettets andel av statsbudsjett er svært lavt

 

Aftenposten dokumenterte tirsdag 24 februar at bevilgninger til veiformål som andel av BNP er redusert med 23 pst fra 1995 til 2007 http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article2943686.ece 

 

 

 

 

 

 

 

-          Det kan godt tenkes at professorene har et poeng, men jeg tror det viktigste vi må gjøre fremover er å endre norsk veibygging fra dagens modell, hvor vi bygger en liten «klatt» vei av gangen, til å finansiere hele veiprosjekter. Det er det de gjør i våre nordiske naboland, og det er langt mer kostnadseffektivt, sier Halleraker 

 

 

 

Ja for i Aftenposten lørdag den 20 februar står det videre at norske politikere møttes med latter i Sverige http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article2939463.ece -

 

 

 

 

 

 

I 1988 var samferdselsbudsjettet på 19,9 milliarder kroner av et samlet statsbudsjett på 247,4 milliarder kroner, dvs. en andel på 8,2 pst. Hadde Norge opprettholdt 88 - nivået i 2009 skulle samferdselsbudsjettet ha vært på 67 milliarder kroner. Dersom samferdsel hadde hatt en vekst på 20 pst fra 88 nivået, som ikke er uvanlig i andre departement, skulle budsjettforslaget for 2009 vært på om lag 80 milliarder.  

 

 

 

 

 

I følge Aftenposten 18.2.2009 mener Høyre at Regjeringen gir fra seg en historisk mulighet til å ruste opp veiene i Norge http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article2934186.ece dersom lekkasjene fra NTP var riktig – noe de tydeligvis nå 2 mars 09 ikke lenger er, i følge samferdselsministeren.

Det går frem av lekkasjer fra planen onsdag. Høyre mener satsingen på jernbane er riktig, og i tråd med det som er avtalt i klimaforliket mellom regjeringspartiene og Høyre, Venstre og Krf på Stortinget. Men satsingen på vedlikehold og trafikksikring av veier, fremfor utbygging av nye veier, er ifølge Trond Helleland i transport- og kommunikasjonskomiteen "helt katastrofal".

 

- Det vil være å skusle bort en historisk mulighet vi har nå for å investere i infrastruktur. Det er ingen tvil om at vi frem til 2020 vil ha ekstremt god økonomi, i og med at oljefondet er på topp og eldrebølgen ikke slår inn før etter 2020, sier han.

 

- Fallitterklæring fra Sp

Han sier Høyre krever en dobling av investeringsrammene til vei i forhold til det som ble lagt frem i utkastet til NTP som de berørte etatene har laget.

 

Helleland mener Regjeringen må ta i bruk utradisjonelle finansieringsmetoder som offentlig-privat samarbeid (OPS), samtidig som de må øke bevilgningene, for å få fart på utbyggingen av hovedveiene i Norge.

 

- Hvis disse lekkasjene er riktige, er det i så fall en jernbaneseier for SV, og et veitap for Sp og Ap, sier Helleland.

 

Også nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen, Per Sandberg (Frp) mener den manglende satsingen på nye veiprosjekter er en "fallitterklæring fra Sp".

 

- Hvis dette er riktig, ser Regjeringen bort fra nullvisjonen, og aksepterer flere døde og skadede i trafikken, sier Sandberg.

 

 

7. Helhetlig tenkning

 

Det har jo de siste årene vært lyntog debatt i Norge, der flere ulike parter, bla. Norsk Bane, har kommet med sine forslag til lyntogtraseer. Problemet med fjerntog i Norge er å få stor nok trafikk i forhold til investeringen. Å lage eksklusive kjøreveier som ikke tilatter annen trafikk samt begrensning av mulighetene for av/påstigning gjør at store deler av befolkningen ikke får glede av hurtigtogene. Den eksklusive kjøreveien betinger også store ressurser til drift og vedlikehold.

 

 

 

Flere personer har gjennom år vært pådrivere for å bygge effektive og korte 4 felts stamveier øst-vest. Veier som krever mindre investeringer enn tilsvarende skinnegang. For i 2000 åpnet Lærdalstunnelen på 25 km.

 

 

 

I Aftenposten 17 februar står det at biltrafikken i Oslo faller http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2928802.ece  - og kollektivtrafikken øker. Mye grunnet finanskrisen og samtidig et mer attraktivt kollektivtilbud grunnet lavere priser, bedre tilgjengelighet og hyppigere avganger.

 

 

 

 

Det samme gjelder investering i fjerntog på strekninger hvor endepunktene er tilsvarende store befolkningskonsentrasjoner – som i mellom-Europa..

 

 

 

 

Utvikling av et effektivt stamveinett i Norge basert på 4 felts motorveier med Rogfast-Hordfast i ene enden knyttet sammen med ny Haukelivei og ny Moss-Horten tunnel i andre enden kunne halvert reisetiden med bil og buss i Norge - for over halvparten av Norges befolkning - og til en mye lavere investering enn nye lyntoglinjer - som krever mye mannskap og vedlikehold. Da kunne jernbanen i stamrutenettet vært frigjort til godstrafikk

 

 

I stedet ender vi tilbake til Aftenposten sine artikler om hva som ikke skjer i Norge:

 

Vidar Tellefsen har bitt seg fast i året 2019. Da skal Langangen–Grimstad stå ferdig. Noe før ser han som uaktuelt.

Planer, men lite penger.

Ventetiden koster liv flere steder i Norge. Etter OL på Lillehammer i 1994 har mer enn 100 mennesker mistet livet i trafikkulykker på E6 mellom Gardermoen og Biri alene, en 110 kilometer lang veistrekning hvor planene ligger fiks ferdige, men hvor finansieringen ikke er avklart for hele strekningen. Prosjektleder Taale Stensbye har vanskelig for å skjule sin frustrasjon.

–Dette er dødsvei nummer én i Norge. Den første strekningen, som er mellom Dal og Minnesund, starter vi bygging på i høst. Den vil stå ferdig i 2011. Men den neste strekningen har Regjeringen utsatt. Den skulle åpne i 2013, men nå blir det minst ett år forsinkelse. Det er sannsynlig at forsinkelsen vil koste liv, for i gjennomsnitt har vi en dødsulykke i året akkurat her, sier Stensbye.

Lenger nord på E6 er det Torbjørn Moastuen som er prosjektleder for strekningen mellom Biri og Otta.

–Ny E6 gjennom Gudbrandsdalen har vært planlagt i flere tiår, og vi merker en forståelig utålmodighet i befolkningen, sier Moastuen. Nesten 70 mennesker har mistet livet i ulykker på denne strekningen siden 1994.

Den gamle historien.

Det er også deler av E16 Sandvika – Sollihøgda, en del av hovedforbindelsen mellom Oslo og Bergen. Her har 15 mennesker mistet livet i ulykker siden 1994. Da dagens vei ble bygget på begynnelse av 1980-tallet, ble det tatt høyde for å utvide til firefelts vei. Men det ble aldri bevilget penger til en slik utvidelse. Og nå er det lagt helt nye planer. Den første delstrekningen, mellom Wøyen og Bjørum, er nesten ferdig bygget, og skal etter planen åpnes i mai i år. For de to andre delstrekningene er det så langt ikke bevilget penger, og ingen vet derfor når byggingen kan begynne. Prosjektleder Knut Gløersen forklarer konsekvensen av «klattbygging» slik.

–Hvis vi får i oppdrag å bygge et stort veiprosjekt, så har det den fordel at vi kan bygge flere steder parallelt. Og det betyr at veien blir ferdig langt raskere, sier han.

 

Dette er norsk europavei anno 2009, ved Essa-dumpa i Bamble kommune i Telemark. I mange år vil tilstandene her være like ille, hvis ikke verre. ( Foto: TOM A. KOLSTAD ) 

 

 

8. En geografi time – noen eksempler på nytenkning

 

I Montana har de nærmere 2 000 km motorvei i et nett som linker delstaten sammen. Delstaten har 890 000 innbyggere og til en viss grad topografi som Norge (høye fjell og daler).

 

Kart over motorveinettet (blå streker):

 

 

 

Bilde fra motorveinettet i Montana tatt fra web kamera (slik kan den nye Haukeliveien se ut!):

 

 

 

Under er ett kart som Haukeliveiens venner har utarbeidet – studer det og muligens få noen aha-opplevelser – kartet viser ny Haukelivei knyttet sammen med Rogfast og Hordfast i ene enden og Vestfold-Østfold fast med ny tunnell Moss-Horten i andre enden: 

På listen over Europas verste veinett lå både Norge og Hellas på bunn. Vegvesenet har nå begynt å bruke ordet "gigantoppdrag" på sine prosjekter http://www.vareveger.no/article198034.ece selv om prosjektet her i Vestfold kun er på 11 km

·         Til sammenlikning er OPS prosjektet Krsand-Grimstad på 38 km som er ferdig i aug 09, se mer her http://www.agderops.no/hovedsiden.asp?aid=18887&gid=8790 )

 

Hellas bygger derimot nå en ny motorveistrekning av E-90 som går fra vest til øst, se her http://www.egnatia.gr/page/default.asp?la=2 - veldig bra side med mye fakta, bilder og videofilmer. Hellas har vel ca 10,5 mill innbyggere. Hele den nye strekningen er på hele 670 km dvs. like langt som ca. fra Oslo til Steinkjer. Prosjektet er det største motorveiprosjektet i Europa for tiden. Over 8000 mennesker er engasjert.  

 

Dette er en helt ny vei med nye veistrekninger som erstatter en gammel vei. 

 

 

 

Strekning

Km ny vei

Igoumenitsia - Ioannina

77

Ioannina - Thessaloniki

283

Thessaloniki - Kavala

129

Kavala - Alexandroupou

155

Alexandroupou - Kipi

26

 

 

Sum

670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skal vi ikke snart begynne med noe tilsvarende?

 

 

 

 

En faktamelding fra http://www.bedreveier.org/