Nyhetsmelding nr 2/09 fra http://www.bedreveier.org/  

 

Følgende tema i denne utgave:

 

1. Innledning – en krisepakke for ”fremtiden – eller kom den fra ”fortiden”?

2. Norge i skammekroken på YouTube

3. Itt´no knussel – Itt`no sommel - Vis handlekraft nå!!

4. Rogfast og Hordfast – 20 mil som knytter sammen 900 000 mennesker!!

5. Haltbrekken «bulker»

  

I den andre nyhetsmeldingen i 2009 setter vi fokus på den kommende Nasjonale Transportplanen. NTP må være startgrunnlaget for en storstilt modernisering og oppgradering av Norges stamveinett – ja, den største fastlandsinvesteringen som er gjennomført i Norge, noen gang.

 

 

 

 

Vi ser denne gang spesielt på to svært store samferdselsprosjekter som virkelig vil binde landet sammen og som bør planlegges med tanke på oppstart i slutten av planperioden, som Rogfast og Hordfast.

 

 

Så denne gang forsøker vi å henge bjella på katten. Men vi starter med en krisepakke – var den rigget til for fremtiden eller var den mest preget av gammel tankegods fra tidligere krisepakker? 

 

 

  1. Innledning – en krisepakke for ”fremtiden – eller kom den fra ”fortiden”?

 

 

Det var, som alltid, en strålende opplagt samferdselsminister, som onsdag 28. januar i Drammen endelig åpnet den siste flaskehalsen på motorveien mellom Oslo – Tønsberg, se video reportasje her.  Motorveien vil nærmest for all fremdig løse korkproblemene gjennom Drammen. At veien burde vært åpnet for over 30 år siden, ja det får heller være en annen historie på denne gledens dag.

 

 

 

 

 

 

Så dette er gledelig. Dessverre var det ikke like gledelig at av regjeringens krisepakke på 2,3 milliarder til veinettet ble kun 200 mill. kr satt av til investeringer i veiprosjekt – det var SVÆRT skuffende og LITE fremtidsrettet – og lover det dårlig foran kommende NTP? Sykkelstier får over dobbelt så mye, 500 mill. kr. Det samme gjør jernbaneinvesteringer.

 

 

 

Ja, det er grunn til å glede seg sammen med syklistene – sykkelveier i Norge trenger et løft. Spesielt i nære byområder, som et alternativ til bil, kan sykkelveier bidra til en mer grønn profil. Det må være en målsetting på sikt å gjøre større deler av sentrum i byer tilnærmet bilfrie – med gågater og grønne lunger.

 

 

 

 

 

Men på et overordnet nivå viser krisepakken regjeringens samlede politikk med vridning over til vedlikehold, trafikksikkerhet og tiltak for "myke trafikanter? Eller var det ikke mulig å til noe mer i enn pakke som mer skal løse kortsiktige utfordringer?

 

 

 

Ja, for når skal regjeringen begynne å bevilge midler til de viktigste stamveiene som har størst effekt for total økonomien og miljøet? Når skal regjeringen se gevinstene ved utbygging av større stamveistrekninger – evigvarende gevinster for samfunnet, næringsliv og bosetting?

 

 

 

Mye av pakka er også ren flikking som 10 mill kr til mindre utbedringstiltak på Innvik – Olden – hele veien burde heller vært sanert, se neste kapittel. Det koster vel 5 mill bare å rigge til så kan jo de neste 5 mill brukes til å rigge ned igjen. Det er slik de drev nødsarbeid i 30 årene.

 

 

Illustrasjon : Nødsarbeid i 30-årene

 

 

 

 

Men mangel på ressurser til prosjektering over flere år medfører vel at regjeringen nå knapt heller ikke kan bevilge til større veiprosjekter på kort varsel – om de hadde villet. Det koster samfunnet mye å være såpass på etterslep med prosjektering.

 

 

 

 

 

 

Et bevisst politisk etterslep. Manglende politisk vilje i en årrekke til en storstilt stamvei satsing har derfor kostet samfunnet dyrt. Vi betaler nå prisen for politikerne unnfallenhet.

 

 

 

Altfor lite penger til vei i redningspakken mener derfor enkelte stortingsrepresentanter i følge Nettavisen,  http://www.nettavisen.no/motor/article2516583.ece. Og videre går kun 40 mill. kr av de 2,3 milliarder til videre motorveiutbygging – en vits.

 

 

 

 

 

 

Trenerer derfor noen av de ”rødgrønne” så lenge som mulig nye motorveiprosjekter? Vi skal senere i dette nyhetsbrevet se på beslutningsvegringen på E6 prosjektet nord for Gardermoen som nå blir flere år forsinket pga. de ikke får bestemt seg for trase. Så har vi jo bl.a. ny motorvei E18 Vinterbro-Østfold som har gått igjennom mange runder over flere år med ekstra utredninger uten at man får bestemt seg for noe som helst. Og det koster. Det koster liv. Og det koster penger.

 

 

 

Ja, nå har jo svenskene 3 400 km vei med midtrekkverk inkl 1700 km med 4 felts motorvei. Kanskje det er sammenheng? Minner jo også på mens det i Norge i 1993 over 1 800 kilometer vei under arbeid sank det til 627 kilometer i 2008, dvs. blitt redusert med 2/3.

 

 

 

President Obama i USA tenker helt motsatt. Der går tidenes krisepakke på 825 milliarder dollar til svært mange store veiutbygginger, se mer i nyhetsbrev nr 12.

 

 

 

Hellas, lå sammen med Norge på vei jumbo plassen ang. motorveier. Nå er de snart ferdig med 670 km ny motorvei, http://www.egnatia.gr/page/default.asp?la=2

 

 

 

 

 

 

I mens trøkker president Obama på gassen – her fra Minneapolis Post:

 

 

 

 

Derfor må nå statsminister Jens Stoltenberg gjøre som president Obama:

 

 

Selv ta ANSVAR, prøve å OVERTALE krefter innad i regjeringen som evt. er i mot en storstilt motorvei- og annen stamveiutbygging – som finansminister Kristin Halvorsen, og HJELPE samferdselsministeren til å LØFTE dette landet kommunikasjonsmessig.

 

 

 

 

Følgende er blitt akseptert hos de fleste, inkl. samferdselsministeren, angående 4-felts veier og som også SV nå bør gå inn for:

 

-          4 felt = trafikksikkerhet

-          4 felt = miljøvennlig reduksjon av transporttid da en har jevn hastighet (og slipper kø)

-          4-felt = fremtidens veier da de bidrar til å modernisere Norge

 

 

 

 

Statsminister Jens Stoltenberg bør starte med å bevilge store beløp for å bygge opp en større prosjekteringsorganisasjon, helst uavhengig av Statens vegvesen.

 

 

 

  

 

 

For nå holder det ikke lenger bare med rødgrønne klatte tiltak. Det handler om knytte landet sammen ved å kutte transporttid, skape en mer effektiv og miljøvennlig transport med minst mulig bruk av ressurser.

 

 

Østlandsamarbeidet: Investeringene til jernebane og vei må dobles

 

 

Statsminister Jens Stoltenberg viktigste oppgave er derfor å Bygge Landet for Nåværende og Fremtidige Generasjoner.

 

 

 

 

 

 

 

 

Egnatia Odos motorveien på 670 km i nord-Hellas

 

 

 

  • NTP i perioden 2010 til 2019 skal hvert år minst ha en andel på 8 pst av tilsvarende fremskrevet statsbudsjett i samme periode – som Norge hadde det i 1988. Tilsvarende skal investeringer i stamveier i samme periode minst ha en andel på 2 pst av fremskrevet statsbudsjett.

 

 

 

 

 

 

  • Det betyr at investeringsbudsjettene på vei må gradvis økes fra dagens nivå på 5 milliarder pr år til 15 milliarder pr år innen 2019. Norge skal til enhver tid ha minst 5 parallelle stamveiutbygginger på samme nivå som utbyggingen av 38 km motorvei mellom Kristiansand og Grimstad. Dette vil medføre at Norge innen 2030 har et moderne motorveinett mellom de største byene.

 

 

 

 

  1. Norge i skammekroken på YouTube

 

Internett og de nye mediene som har fulgt i dens kjølvann har gjort det mye lettere for enkeltmennesker å dokumentere ” åpenbare mangler og svakheter” i et samfunn. Også mange i den tradisjonelle pressen har fått nye arbeidsmetoder og virkemidler. Ett eksempel her er Nettavisen, som kun bruker Internett – ett miljøvennlig alternativ.

 

 

 

 

 

Homdal kan fortelle at hun setter svært stor pris på utmerkelsen. - Det betyr at alt det arbeidet jeg har gjort i 2008 for trafikksikkerhet og bedre veier har blitt lagt merke til på en positiv måte.

 

 

 

La oss derfor spole oss noen år tilbake i Nettavisens arkiv. I 2004 ble den franske turisten, Francino Cano, så forferdet over veistandarden på E6 i Nordland at hun skrev klagebrev til daværende statsminister Kjell Magne Bondevik, se http://www.nettavisen.no/motor/article293048.ece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse rapporter i norske media den gang fra turister som var ”sjokkert” over elendig norsk veistandard var noe av bakgrunnen for at vi startet http://www.bedreveier.org/. Vi var rett og slett skamfulle på Norges vegne. Et slikt veinett som vi har var ikke bare uakseptabelt, det var også helt unødvendig med de muligheter vårt land har for en storstilt veiutbygging.

 

 

 

For på video nettstedet YouTube er det slett ingen god Norges reklame ang. landets kommunikasjonsårer.

 

 

  

Og det er ikke bare videoer fra enkeltstrekninger som forteller bildet. Under er ett bilde fra Bergens Tidende. Alle som kommer fra Sør/Østlandet vil normalt velge Haukeliveien og videre mot Odda og derfra til ferjen Utne-Kvanndal når de skal til Bergen.

 

 

 

 

Riksvei 7 i Kvanndal mot Bergen – en felts hovedvei

Mot landets nest største by

 

 

I andre land på YouTube er det helt annet bilde som vises av landenes veinett. For eksempel i Romania bygger ett av verdens største entreprenørselskap, det amerikanske Bechtel, http://www.bechtel.com/, ett større motorveiprosjekt, Brasov – Bor på hele 415 km i perioden 2007 til 2012.

,

 

 

4300 personer er engasjert og videoer fra ferdige delstrekninger legges fortløpende ut på YouTube med eksempel her http://www.youtube.com/watch?v=rmQGoQvbYZM.


 

 

Albanian Motorway May 2008

 

 

 

Det er svært krevende å bygge motorveier i Albania, ett land med sine høye fjell og dype daler.  

 

 


I Pakistan er nå nærmere 1 000 km motorvei bygd i et nettverk på 10 motorveier.

 

 

I USA krevde tilsvarende tankegang rundt et helhetlig Interstate motorveinett at det også ble bygget motorveier i fjellene i Rocky Mountain, som her på Interstate 70 i Colorado http://www.youtube.com/watch?v=H2ELpWj6-jw .

 

 

 

Vi henviser ellers til vår presentasjon av utenlandske motorveiprosjekter http://www.bedreveier.org/nyhetsbrev/nyhetsbrev-8-2008.html

 

 

 

  1. Itt´no knussel – Itt`no sommel - Vis handlekraft nå!!

 

Norge er snart det eneste industrialiserte land i verden uten et moderne stamveinett mellom regionene. Vi sliter med et ineffektivt veinett som gir store unødvendige transportkostnader og CO2 utslipp.

 

 

 

Det betyr bl.a. prosjektering av Rogfast og Hordfast i perioden og videre sammenkobling av disse med ny Haukeli- og Telemarksvei. Bruk gjerne tankegangen til lyntogforkjemperne ang helhetlige kommunikasjonsløsninger mellom to endepunkter. Men ikke la lyntogplanene komme i veien for en storstilt stamveinett satsing. For det har ikke Norge råd til stort lenger.

 

 

   

 

 

 

 

I forhold til mulighetene for hyppige av/påkjøringer kombinert med jevn fart på gjennomgangstrafikk uavhengig av stoppestasjoner vil slike motorveier ha en helt annen fleksibilitet i forhold til lyntog.

 

 

 

 

 

Det må derfor avsettes ”nye friske” milliarder til den desidert største industrielle utbyggingen av fastlands-Norge noen gang. Det betyr en storstilt sammenbygging av landets stamveinett gjennom bl.a. en rekke parallelle større motorveiprosjekter.

 

 

 

Målet må bla. være motorvei Kristiansand – Lillehammer i perioden. Selv med dages lite ambisiøse planer skal det kun være 13 mil igjen uten motorvei på strekningen Kristiansand – Oslo i 2015. Det er strekningen Langangen – Grimstad, se mer her http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e18langangengrimstad

 

 

 

 

 

 

 

Hadde vi i 2006 startet å prosjektere firefelts motorvei Grimstad – Arendal kunne utbyggingen vært startet nå etter at den store utbyggingen mellom Kristiansand og Grimstad er ferdig. I stedet pakker 1100 arbeidere sammen høsten 2009.

 

 

 

Og vi fortsetter vi med følgende svært samfunnsøkonomiske kostbare ”sommel”, der videre utbygging av E-6 til motorvei nord for Gardermoen, link http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e6gardermoenbiri, nå nærmest stopper opp fordi miljøvernminister Erik Solheim fra SV ikke får bestemt seg. Ja, man kan lure på om han trenerer videre utbygging – eller har han ikke tid til å se på saken?

 

 

 

 

 

 

Mens det sør for Gardermoen mot Oslo knapt har vært noen dødsulykker, vil enhver forsinkelse nord for Gardermoen, måned for måned, øke sannsynligheten for nye dødsulykker.

 

·          Miljøverndepartementet med miljøvernminister Erik Solheim i spissen, har enda ikke bestemt trase langs Mjøsa. Nå snakkes det om forsinkelser på flere år. Skal vi tillatte å la dette skje, pga sommel? 

 

 

Teknisk ukeblad hadde følgende omtale av saken http://www.tu.no/bygg/anlegg/article194427.ece

 

 

Miljøverndepartementet trenerer E6-utbygging

Transportkomiteen på Stortinget gir Miljøverndepartementet skarp kritikk for å trenere utbyggingen av E6 langs Mjøsa. - Det er rett og slett ille at de ikke er kommet til en avgjørelse i Miljøverndepartementet som er den avgjørende instansen. Vi kan risikere at vi ikke får en sammenhengende utbygging som både er mer rasjonell og økonomisk. Dessuten vil det ta lengre tid før bilistene kan dra nytte av en langt bedre sammenhengende vei som det i høyeste grad er behov for. Altfor mange slike saker blir liggende i Miljøverndepartementet for lenge før det blir en avklaring, sier leder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Torstein Rudihagen (A).

 

Han får følge av blant andre Høyre- og Frp-medlemmer i komiteen. – Vi er på feil spor i Norge, og bør vurdere statlige reguleringsplaner til store infrastrukturutbygginger som veier. Nå er det handlingslammelse når det gjelder å få planene gjennomført, sier Øyvind Hallaraker (H). Bård Hoksrud (Frp) krever handling fra departementet. – Jeg forventer at de rydder opp umiddelbart, og at i det minste vedtatt framdriftsplan blir opprettholdt. Dette handler om en viktig stamvei og unngå flest mulig ulykker.

 

Statens vegvesens prosjektleder for utbyggingen av E6 fra Gardermoen til Kolomoen, Taale Stensbye, føler han har ventet lenge nok på at Miljøverndepartementet skal ta en avgjørelse om trasévalget fra Minnesund til Skaberud. - Etter planen skal de 66 kilometerne mellom Gardermoen og Kolomoen åpnes for trafikk høsten 2013. Men hele strekningen vil først være ferdig sommeren 2014 på grunn av forsinkelser i planleggingen. Hvis Miljøverndepartementet drøyer lenger, må vi vente til 2015, sier Stensbye.

 

Etter flere forsøk på å få en kommentar fra Miljøverndepartementet, får vi endelig tilbakemelding: Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim vil ikke kommentere saken. – Statsråden vil ikke gi noen kommentar nå, fordi de fortsatt jobber med saken og det ikke er tatt noen beslutning, sier kommunikasjonsrådgiver Gard Nybro Nielsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi fortsetter med E6 – her fra NRK http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.6430429

 

- Nå må de rødgrønne slutte å somle og bestemme seg for hvor E6 i Stange skal gå.

 

Det er partifellene i Hedmark som har mistet tålmodigheten med regjeringen. Reidar Åsgård i Hedmark Arbeiderparti og Trygve Slagsvold Vedum i Hedmark Senterparti, mener regjeringen må skjære gjennom og ta en avgjørelse - nå. - Det er tre partier og jeg skjønner godt at de har forskjellig syn, men det er jo bare en regjering, så her må de nok manne og kvinne seg opp og ta en beslutning, sier Reidar Åsgård.

 

Forsinker vegen

Både nord for Gardermoen og sør for Hamar går arbeidet med ny firefelts E6 for fullt. Men på grunn av regjeringens beslutningsvegring blir strekningen langs Mjøsa minst tre kvart år forsinket. - For det første kan det bety at prosjektet blir litt dyrere. For det andre må vi vente enda lenger på å få en sikker veg og det vil bety flere ulykker. Det sier prosjektleder i Statens Vegvesen, Taale Stensby.

 

Miljø eller pris

Valget står mellom vegvesenet sitt forslag til trasè og Stange kommune sitt forslag. Vegvesenet sitt blir rimeligst. Stange kommune vil ha tunneler for å redusere sårene i naturen og øke tilgjengeligheten til Mjøsa. Men det vil koste 1,5 milliarder mer. Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet i Hedmark mener det er fullt mulig for regjeringen å finne et rimelig kompromiss.

 

- Sett dere ned

- Til sjuende og sist må de tre partilederne bare sette seg ned og bli enige om hva de er uenige om, og så ta en beslutning. Her vil det bli en mellomløsning, helt garantert. Det sier Trygve Slagsvold Vedum (som selv er en del av regjeringen og parlamentarisk leder i Senterpartiet.) Reidar Åsgård synes løsningen som de to fylkesmennene kompromisset seg fram til i sin meklingsuttalelse er grei å bygge på. - Dette kan ikke være veldig vanskelig, sier Åsgård.

 

 

 

Nei det er ikke vanskelig, dersom den politiske viljen til å ”trøkke på” infrastrukturinvesteringer er tilstede.

 

 

Tette blodårer må skiftes og utbedres

 

 

Det handler videre om Norges fremtidige utvikling – hvordan vi binder landet sammen mest effektivt. En slik utvikling må ikke stoppes opp av enkeltpartier eller organisasjoner.

 

 

 

 

Vi går ikke bare i strupen på den verste forurenseren, oljeindustrien, det gjelder også transporten. Regjeringen fortsetter å kaste ut penger til nye store veiprosjekter. Og få tør å si det åpenbare i at en ny og større vei, er det samme som en invitasjon til å kjøre mer. Men Natur og Ungdom tør si fra. Og ikke bare det – vi er villige til å gå langt.

 

I januar i fjor gikk aksjonister fra Natur og Ungdom over dørstokken til Hamar fengsel 57 ganger. Vi har forsøkt å stanse utvidelsen av E6 nordover fra Gardermoen gjennom Norges beste kommune, Stange, siden 2004. Vi har aksjonert, samlet underskrifter, dannet allianser, vært på møter og skrevet høringer. Vi har gjort alt som sto i vår makt. Men når eksosminister Liv Signe Navarsete jukser, når hun bryter med forutsetningene Stortinget har satt for utbyggingen fordi hun er så sinnsykt ivrig etter å få litt mer vei, ja da har vi ikke annet valg enn bryte loven.

 

Jeg vil takke de 43 aksjonistene som nå sitter med rundt 300 000 i bøter, men som har gjort sitt til at stadig flere sier at nok må være nok, planene om å fortsette utvidelsen av E6 bør aldri gjennomføres. Som ny leder for denne organisasjonen var det fantastisk å se den innsatsen, den staheten og den felles kampviljen som lyste av alle dere som satt trøtte, bleke og kalde på gravemaskinene tidlige januarmorgener i fjor. Og Liv Signe vi lover deg: Vår motstand og vår kampvilje mot nye veiutvidelser, enten det er i Akershus, Hordaland eller Trøndelag er ikke blitt noe mindre.…….

 

 

 

Det er viktig med ungdommelig og ekte miljøengasjement. Men når man taper en sak og deretter tyr til ulovligheter for å stoppe lovlige vedtak bør man heller vurdere sine arbeidsmetoder. Det burde være nok av planlagte prosjekterer som man heller kunne demonstrere mot enn prosjekter som er lovlig vedtatt gjennomført. Tidligere har jo finansministeren sagt at Natur og Ungdom er en av de organisasjonene hun skal lytte mest til.

 

 

 

Kan de ikke heller se positivt på slike synenergieffekter som Jernbaneverket her foreslår – fra Eidsvold Blad http://www.eub.no/nyheter/article4045894.ece

 :

 

 

 

 

Dobbeltspor langs Mjøsa om seks år

 

Jernbaneutbyggingen langs Mjøsa kan være fullført innen 2015. Jernbaneverket ønsker å bygge strekningen Minnesund-Kleverud samtidig med at vegvesenet utvider E6.

 

 – Vi ønsker å bygge ut den 17 kilometer langs strekningen sammenhengende og samtidig med at vegvesenet utvider E6. Da kan vi utnytte overskuddsmassene fra vegutbyggingen, og miljøet spares for lange transporter av stein, forklarer informasjonsleder Trude Isaksen i Jernbaneverket.

 

– Dersom vi får klarsignal for en slik løsning, kan strekningen ferdigstilles i 2014/2015, opplyser hun.

Parsellen fra Minnesund til Kleverud i Stange, midt mellom Strandlykkja og Tangen, er kostnadsberegnet til 1,5 milliarder kroner.

 

BESPARELSER

En stykkevis utbygging med krysningsspor vil både blir dyrere og mindre effektiv enn sammenhengende utbygging, mener Jernbaneverket. Besparelsen ved parallell utbygging av veg og jernbane langs Mjøsa er beregnet til mellom 300 og 400 millioner kroner. – Størsteparten av besparelsen vil komme på jernbaneanlegget, opplyser Isaksen.

 

 

 

Bedre veier kan, evt. sammen med dobbelsporet jernbane på høyt trafikkerte strekninger, være et virkemiddel for økt økonomisk vekst og mindre miljøutslipp ved å gjøre veiene mer effektive og dermed redusere både transporttid og transportkostnader.

 

 

 

På dagens dårlige veinett, bruker bilen mye drivstoff fordi det ikke kan holdes jevn fart. På en motorvei kan trafikken ta seg frem i jevnt tempo og derved få et lavere forbruk og utslipp. Videre utvikler bilfabrikkene stadig nye motorløsninger som reduserer forbruket eller drivstofftypen i mere miljøvennlige retninger. Tidsforbruk er også viktig og i dag brukes det opp til 50 pst mere tid på en strekning, enn det ville gjort med veier av god standard.

 

 

 

 

Sikkerhetsmomentet er også viktig og det ser vi direkte på ulykkesstatistikken der Akershus befolkning har lavest dødsrisiko på veiene her i landet. Det begrunnes ut fra at Akershus befolkning har størst tilgang til møtesikrede 4-felts veier. Så kanskje vi alle burde flyttet dit?

 

 

 

Jernbanen bruker store mengder kraft og mye går til drift av selve skinnegangen. En isfri sporpens alene bruker like mye strøm som en normal husholdning. Dette kommer lite fram og vi må se på hele forbruket totalt og ikke bare det som togsettene bruker.

 

 

 

 

I samme utgave er det også to andre interessante innlegg fra Cand. Oecon. Kristen Knudsen -.  Mindre utslipp med ny vei? og Miljøkoordinator Karl Sigurd Fredriksen - Indirekte energi må vektlegges!

 

 

 

 

 

Firefelts Gardermoen – Telemark i 2014

 

- Det vil være helt naturlig å fortsette med E18 gjennom Telemark når utbyggingen i Vestfold er ferdig, sier leder av Telemark Ap, Terje Lien Aasland til TA.no. http://www.op.no/nyheter/article3770080.ece

 

Statsminister Jens Stoltenberg lovte torsdag å satse titalls milliarder kroner mer på samferdsel. Nå tror politikere i Telemark at løftene vil sikre forsering av firefeltsutbygging på hele strekningen mellom Oslo og Telemark, skriverTelemarksavisa. - Det første som skjer er at strekningen mellom Bommestad og Langåker åpnes før ferien til neste år, sier Tore Kaurin, strategisjef for Statens Vegvesen, region Sør.

 

- Dette arbeidet er alt godt i gang. Vi har forskjøvet ferdigstillelsen, slik at den strekningen skal være ferdig til sommerferien i stedet for i august 2009. Vi er nå i ferd med å kvalitetssikre planene for utbyggingen av strekningen Sky til Langangen. Saken går så til Stortinget og jeg regner med at vi kan starte opp dette arbeidet høsten 2009. Dette skal være ferdig i 2011, sier Kaurin til avisen.

 

Når arbeidet er ferdig til Langangen går maskinene igjen tilbake til Vestfold.

 

- Da vil vi ta for oss strekningen mellom Sandefjord og Tønsberg. Dette håper vi å kunne starte i 2010 og være ferdig i 2013. Det siste stykket som da gjenstår vil være fra Bommestad til Sky. Vi har sagt at dette skal være ferdig til 2014, sier Tore Kaurin.

 

Det betyr at det vil være en firefelts motorvei på hele strekningen mellom Telemark og Gardermoen fra 2014.

 

 

 

 

  1. Rogfast og Hordfast – 20 mil som knytter sammen 900 000 mennesker!!

 

I tilegg til ordinære store motorveiprosjekter må landes løftes kommunikasjonsmessig gjennom egne store nasjonale nye stamveiprosjekter som i aksen Rogfast - Hordfast og ny Haukelivei.

 

 

 

I regionen Jæren/Sandnes/Stavanger/Haugesund/Stord/Bømlo/Os/Bergen bor det omlag

900 000 mennesker uten at det er en tilfredsstillende stamvei mellom de ulike sentra. Reisetid Stavanger - Bergen er i dag 5 timer med bil på bl.a. 2 ferjer.

 

 

 

E39 ROGFAST er kryssing av Boknafjorden og Kvitsøyfjorden nord for Stavanger med undersjøisk tunnel mot Haugesund/Stord. Prosjektet innebærer en undersjøisk tunell mellom Randaberg og Bokn med arm til Kvitsøy. Tunellen vil bli omtrent 25 km lang i to løp

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Med en evt ny Haukeli og Telemarks vei på E-134 kunne vi virkelig kuttet avstandene øst-vest og nord-syd, les mer i vårt ”humoristiske" nyhetsbrev nr 10/08 . Da har vi vår viktigste stamvei øst-vest knyttet mot veien Stavanger Bergen og da begynner vi å nærme oss figuren under.

 

 

 

 

 

    

 

I dag er reisetiden mellom Bergen og Stavanger fem timer. Reisetiden vil bli tre timer dersom Rogfast og Hordfast gjennomføres. Da kan du kjøre fra Stavanger til Haugesund på en time og fra Haugesund til Bergen på to timer. Blir det motorvei i tilegg kan reisetiden ytterligere reduseres.

 

 

 

 

Sakset fra Stavanger Aftenblad 5.1.2009 http://web3.aftenbladet.no/lokalt/968799/Kleppa_fikk_kjoert_seg.html .

 

 

-          Egentlig sa hun ingenting, jeg er litt skuffa. Jeg tror hun er for Rogfast, men hun kunne ha vært langt tydeligere, er regiondirektør Hallvard Ween i NHO-Rogaland sin reaksjon på Kleppas innlegg.

 

         Sa hun noe i det hele tatt? er reaksjonen til ordfører Petter Steen jr. i Haugesund og Karmøy-ordfører Kjell Arvid Svendsen da Aftenbladet spør om hva de synes om Kleppas innlegg.

 

         Visjonene var totalt fraværende i hennes tale, dette var ikke oppmuntrende, sier Svendsen.

 

         Det som slår meg, er at med Rogfast har Senterpartiet en gyllen anledning til å bygge motvekt til ytterligere sentralisering og Oslo-dominans. Rogfast er et uhyre viktig prosjekt for videre vekst og utvikling på Vestlandet. Men det virker ikke som de får det til, følger Petter Steen opp.

 

 

 

 

Dagens fjordkryssing

 

 

Og så er næringslivet i Rogaland svært frustrert over sin egen stortingsrepresentant Hallgeir Langeland fra SV http://www.aftenbladet.no/innenriks/politikk/968770/Naeringslivet_frustrert_over_Langeland.html

 

 

         Det skremmer meg at diskusjonen skal gå på klima og distriktspolitikk (det siste var myntet på Magnhild Meltveit Kleppa, red.anm.). Langeland blander i hop: bil er fy, fy for miljøet. Han har tydeligvis ikke fått med seg at Rogfast vil medvirke til at større deler av godset kan overføres fra vei til sjø og bane. Et viktig poeng med Rogfast er nettopp å få større deler av varestrømmene fra næringslivet på Vestlandet skipet ut fra Risavika, i stedet for at vi skal kjøre over fjellet til Oslo.

 

 

ECON-rapporten ”Rogfast er lønnsomt og miljøvennlig”  finner dere her

http://www.greaterstavanger.com/rogaland/stavanger/srn.nsf/id/D345C3BC51E80840C12575370042FFEB?OpenDocument

 

  

 

Ja, når politikerne og Bergenserne forstår at de kan kjøre mellom Bergen og Stavanger på omlag 2,5 t med buss så vil de forstå at Haukeliveien er raskeste vei til Østlandet og kontinentet også. Denne "pulsåren" blir på en måte det naturlige valget for alle, og dermed har vi forankringen til Østlandet over Haukeli!

 

 

 

 

 

  1. Haltbrekken «bulker»

 

Til slutt denne gangen tar vi med et leserinnlegg fra Nationen den 19.1 2009 skrevet av Knut Rellsmo.

 

Lars Haltbrekken, Naturvernforbundet, raser mot helt nødvendige veiforbedringer og utbygging fordi det angivelig skal gå ut over jernbane. Nå er vi faktisk i en unik finansiell situasjon at vi som Ole Brumm kan si: «Ja takk, begge deler!»

 

Problemet er at norske samferdselsbudsjetter gjennom tiår vært så lave at en skulle tro det dreide seg om utbygging av kjerreveier, kløvstier og togsett for barnesightseeing. Dette har helt naturlig gitt et gigantisk forfall både på vei og bane.

 

I julehelgen opplevde vi igjen flere dødsulykker på veien, og gjengangeren «busser for tog». Vi er for tog, det er behagelig og hyggelig når de går, men vi behersker faktisk ikke regularitet, vedlikehold og oppgradering. Mer tog vil kreve enda mer vedlikehold, og vil vi makte det?

 

Siden vi er forholdsvis få, er trafikkgrunnlaget for nye toglinjer altfor svakt og ulønnsomt.

Vei handler faktisk også om kollektiv, og vi kan faktisk ikke skjønne at yrkessjåfører og vi andre skal leve med livsfarlige og inneffektive veier åpenbart i enda flere tiår. Med motorveier senkes ulykkene drastisk og typisk nok er det nesten ikke fartskontroller her fordi det simpelthen er unødvendig.

 

Faktisk går også utslippene kraftig ned fordi det kan gjennomføres jevn kjøring fremfor forurensende køer.

Norsk samferdsel er et underbudsjettert Svarte Per-spill, som rotes sammen med bosetting, distriktspolitikk og taktikk for å sikre gjenvalg.

 

Det er mulig Haltbrekken drømmer om et banenett her som i det sentrale Tyskland, men glem det! Vi mangler alle forutsetninger for å få det til.

 

 

 

 

En faktamelding fra http://www.bedreveier.org/