Nyhetsmelding nr 1/09 fra Bedre Veier NÅ! http://www.bedreveier.org/  

 

I 2008 lagde vi et månedlig nyhetsbrev der vi tok ”pulsen” på samferdsels-Norge. Nyhetsbrevene inneholdt både aktuelle kommentarer og mer utfyllende bakgrunnsstoff – se mer her http://www.bedreveier.org/nyhetsbrev.html .

 

 

 

Vi så videre på at de fleste land har industrialisert utbyggingen av sitt stamveinett og at Norge må gjøre tilsvarende. På samme måte som det er gjort i Norge ang landbaserte oljeutbygginger.   

 

 

Og til slutt i 2008 kom en ”ikke oppsiktsvekkende nyhet”, som harmonerer godt med det over, fra Vegvesenets egen intern avis, Vegen og vi nr 19 http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegvesen/Media/Vegen+og+vi/57252.cmsDer står det på side 15 at det blir bygd atskillig mindre vei i dag enn for 15 år siden. Mens det i 1993 var over 1 800 kilometer vei under arbeid i Norge, har dette sunket til 627 kilometer i 2008, dvs. blitt redusert med 2/3. I tilegg vet vi at tilnærmet alle ordinære veiprosjekt i dag er delvis eller tilnærmet helt bompengefinansiert. Den statlige andelen har vært synkende i mange år.

 

 

 

Dette fastslår konsulentselskapet Rambøll i en rapport om funksjonskrav til veisystemet. Om få år skal Albania imidlertid ha ferdig omkring 600 kilometer moderne motorvei – nesten tre ganger så mye som det Norge har i dag.

 

 

 

CO 2 utslipp og Nasjonal Transportplan

 

I forbindelse med regjeringens planlagte fremleggelse av Nasjonal Transportplan (NTP) for 2010 til 2019 har Norges Naturvernforbund sendt ut en pressemelding der de advarer mot fortsatt utbygging av fire felts veier - http://www.naturvernforbundet.no/cgi-bin/naturvern/imaker?id=126610 .

 

 

De har hittil klart å få den rødgrønne regjeringen til nærmest å legge lokk på planlegging av store veiprosjekter i størrelsesorden OPS-prosjektet Kristiansand- Grimstad.

 

 

Naturvernforbundet sier videre at konklusjonen i rapporten stemmer også godt med trafikktellinger på E 18 nord i Vestfold, som viser kraftig vekst etter åpning av firefeltsveien i 2001, der trafikken vokste med om lag 25 pst fra 2000 til 2005, nesten dobbelt så mye som landsgjennomsnittet.

 

 

For ser vi på disse trafikktellingene som Naturvernforbundet henviser til har vi følgende forhold angående årsdøgstrafikk – ÅDT;

 

 

 

Er konklusjonen da at 2-felts veier gir nesten dobbelt så stor trafikkøkning som 4-felts veier og at den gjennomgående tungtrafikken er uberørt av veistandarden?

 

 

   

Veksten i trafikken ser nå ut til å stoppe opp. I følge Gudbrandsdølen Dagningen har tungtransporten på E136 mellom Dombås og Ålesund blitt redusert med nesten en tredjedel i løpet av høsten. Årsaken er finanskrisen som gir mindre varetransport mellom Østlandet og Vestlandet.

 

 

Men bedre veier kan derimot være et virkemiddel for økt økonomisk vekst og mindre miljøutslipp ved å gjøre veiene mer effektive og dermed redusere både transporttid og transportkostnader. Som igjen gir reduserte CO2 utslipp. Selv om det gir noe nyskapt trafikk.

 

 

I neste høykonjunktur, som igjen vil gi trafikkvekst, bør derfor de mest trafikkerte stamveistrekningene så fort som mulig bli både mer effektive og mer miljøvennlige enn dagens begredelige tilstander. 

 

 

 

 

Motorveien i nordre Vestfold er derfor en vitamininnsprøytning for næringslivet og gir samtidig stor miljøvennlig økonomisk vekst ved sitt bidrag til reduserte transportkostnader og sin muliggjøring av et høyfrekvent miljøvennlig kollektivnett basert på ikke subsidierte ekspressbusser. 

 

 

Ny E-18 mellom sørlandsbyene vil forsterke denne veksten og knytte regionen tettere sammen. Det vil nok gi enda mer biltrafikk på ny motorvei. Samtidig vil utslippene pr bil bli mindre enn før. Og det vil være mulig med halv times intervaller for ekspressbusser mellom Kristiansand – Lillesand – Grimstad - Arendal.

 

 

 

Etter snart 3 ½ år med rødgrønn regjering kan vi dessverre fastslå at Norge er langt tilbake når det gjelder ferdig prosjekterte større veianlegg. Vi har ikke benyttet de gode tidene til å planlegge de dårlige tidene.    

 

 

 

I første planperiode av NTP betyr det bl.a. motorveiutbygginger på strekningen Trondheim – Stjørdal, Bergen – Os, Sandnes – Ålgård, Arendal – Tvedestrand og Bamble i Telemark i tilegg til full ”trøkk” på eksisterende motorveiutbygginger i Vestfold, Østfold og Gardermoen – Hamar.

 

 

Er regjeringen klar til innsats?

 

 

 

 

 

En faktamelding fra Bedre Veier NÅ!http://www.bedreveier.org/