Nyhetsbrev juni nr 6/2008 

 

Følgende tema i denne utgave:

 

1. Innledning – Industrialisering av motorveiprosjekt i andre land
2. Frp sin suksess og de rødgrønnes manglende vilje og evne til å tenke nytt

3. ”Et mindre hyggelig fremtidsscenarie”

4. Politisk vilje må til for å få en helhetlig plan for bygging av norske stamveier

5. Industrialisering av motorveiprosjekt krever vilje

6. Har samferdselsministeren gitt opp?

 

 

  1. Innledning – Industrialisering av motorveiprosjekt i andre land

 

Seiler du inn til Dubrovnik, Kroatia, vil du se at landskapet ligner det norske. Fjord og fjell, ja attpåtil sørlandsk skjærgård. Og tar du tilsvarende bilveien vil sannelig også veien ligne på en norsk vei. Smal og svingete. Men skinnet bedrar virkelig. For disse veiene er snart historie. For snart er Kroatia ferdig med en sammenhengende motorvei fra Zagreb helt ned til Dubrovnik.

 

 

 

 

 

 

 

Vi i http://www.bedreveier.org/ sier ikke at Norge skal satse på motorveier overalt. Men i en tilnærmet nord-sør akse og en øst-vest akse kalt den doble Y er det fullt mulig innen kort tid å få en heldekkende standard på stamveinettet, enten full motorveiutbygging eller kombinert med 2/3 felts veier på strekninger med mindre trafikk http://www.bedreveier.org/motorveinett2030.html.

 

 

 

 

I sist nyhetsbrev (nr 5) - http://www.bedreveier.org/nyhetsbrev/nyhetsbrev-5-2008.html satte vi derfor fokus på motorveiutbygginger der vi sammenliknet OPS-prosjektet Kristiansand – Grimstad på 38 km mot:

 

 

 

 

 

I tidligere nyhetsbrev har det vært påpekt gjennom mange eksempler at tilnærmet alle vestlige land samt nå etter hvert alle land i Øst-Europa, finansierer og bygger ut sammenhengende lengre veistrekninger basert på prosjektutbygging og bundne utbyggingsfond som finansieringskilde. I så måte er Norge annerledeslandet som snart det eneste land uten et slikt stamveinett.

 

 

Som kartet under viser er snart Kroatia ferdig med sitt motorveinett.  De har ferdig en øst-vestforbindelse med Slovenia og Serbia, en nord-sør forbindelse med Ungarn og Adriaterhavkysten samt snart ferdig en motorvei fra Zagreb og langs hele kysten til Dubrovnik.

 

 

Rød strek viser etapper i Kroatia under utbygging

 

 

 

 

 

 

Motorveiutbyggingen fortsetter for fullt fra Tirana og inn til Pristina i Kosovo. Oppstart i 2004 med ferdigstillelse i 2009, se mer info her http://en.wikipedia.org/wiki/Transport_in_Albania#Highways I tilegg arbeides det med en nord-sør forbindelse fra Kroatia og Montenegro til Hellas samt enda en korridor lenger øst fra Makedonia gjennom Albania til Hellas. Når alle korridorene er ferdig vil Albania ha 759 km motorvei. Bildet under viser motorveiutbygging mellom Tirana og Pristina

 

 

 

 

 

  1. Frp sin suksess og de rødgrønnes manglende vilje og evne til å tenke nytt

   

 

http://www.bedreveier.org/ er partipolitisk uavhengige. Men argumentene på siden går hjem oss mange ”vanlige folk” og sannsynligvis støtter de opp om oppslutningen til Frp i Norge. De rødgrønne partiene på sin side leter etter suksesskoden til Frp. I dette nyhetsbrevet skal vi se at en av løsningene på koden muligens befinner seg i de rødgrønnes manglende vilje og evne til å investere i fremtiden.

 

http://www.bedreveier.org/ har lagret en rekke egne innlegg i vår database. Før valget i 2009 vil det være svært lett å distribuere ulike varianter av disse innleggene til aviser, på maillister og på nettet. De innleggene vil tjene Frp uten at det er vår primære hensikt eller mål. Noen eksempler under:     

 

 

Dette ville antakelig ha skjedd i de fleste andre land, men ikke i Norge. I september 2009 pakker derfor 1100 arbeidere og ditto anleggsmaskiner og reiser hjem igjen. Av disse 1100 er over 600 utlendinger som vi aldri vil få noe mer glede av. Noen som snakket om overoppheting av økonomien? Snakk heller om manglende politisk vilje.

 

 

 

 

I 2009 skal Stortinget behandle Nasjonal Transportplan for årene 2010 til 2019. I fagetatenes forslag er de aller fleste veiprosjekt strøket. Blir dette resultatet også etter behandlingen vil det være et naturlig tema for nye innlegg fra vår side. Hva er så årsaken til denne evt. uviljen?

 

 

 

3. ”Et mindre hyggelig fremtidsscenarie”

 

 

Selskapet hadde en forskningsavdeling i Australia. Som mange andre internasjonale firma, hadde selskapet i disse dager store problemer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Spesielt vanskelig, for ikke å si umulig, var det å få tak i australsk arbeidskraft.

 

 

Min australske reisekamerat kalte utdanningssystemet i Australia for ”fritt oversatt” de

 

3 K´er – Kos, Klapp og Klem.

 

 

Han påstod at Australia har ført en feilslått utdanningspolitikk som ikke fremhevet dybdekunnskap og hardt arbeid for å oppnå resultater. Dette har medført at større deler av dagens ungdomsgenerasjon i forhold til tidligere ikke lenger klarer kravene til stillinger som skal bidra til videre vekst og utvikling. Dette vil på sikt føre til økonomisk stagnasjon og i verste fall økonomisk tilbakegang. Og avansert teknologi vil bli reversert. Kos, klapp og klem politikken får derfor langsiktige konsekvenser.

 

 

Hva har så dette med manglende investeringer i infrastruktur, som et effektivt veinett?

 

 

·        Begge vil bremse fremtidig vekst og utvikling! 

 

I tidligere nyhetsbrev har vi vist at mye av bakgrunnen for norsk velstand er knyttet til avansert utnyttelse av våre naturrikdommer som vannkraft, olje etc. Når man kommer gratis til gullfatet glemme man lett hvor gullet kommer fra. I andre land som ikke har slike gullfat ser man at veien ut av fattigdom bl.a. handler om en effektiv infrastruktur.

 

 

Mye tyder på at den globale økonomiske veksten bremses grunnet bla. økte matvare- og energipriser. Dette vil ramme de fattigste landene hardest.

 

 

Ulike miljøorganisasjoner ønsker ikke noen storstilt veiutbygging mellom regioner. I følge de er det i disse miljøtider ensbetydende med mer trafikk og forurensing. Men det blir som om å ta mannen i stedet for ballen. Effektiv transport mellom regioner kan ikke løses av kun ett ønske om en ensidig satsing på jernbane. Store deler av bilparken vil sannsynligvis ha null utslipp om få år.

 

 

  

Vi i http://www.bedreveier.org/ er opptatt av at samfunnet skal utvikle seg fremover ved å redusere tids- og avstandskostnadene. Vi mener derfor miljøbevegelsen tar fullstendig feil når de går imot et effektivt veinett mellom vår største byer. Kan vi skape velstand ved å gå bakover i tid? Bør vi ikke heller gjøre veiene mer effektive, i form av rette veier uten høyde forskjeller som reduserer drivstoff forbruk og tidsbruken?    

 

 

4. Politisk vilje må til for å få en helhetlig plan for bygging av norske stamveier

 

 

 

Det er helt klart at finansministeren ikke er opptatt av veienes betydning for verdiskapning og næringsutvikling. Hun har totalt misforstått (med vilje?) dersom hun tror at moderne veier kun handler om bilistene ve og vel. Det handler derimot enkelt om å krympe avstander som igjen redusere tidsbruken og drivstofforbruket. Redusert tidsbruk skaper igjen økonomisk vekst og utvikling.

 

 

Men så har da også finansministeren tidligere proklamert at Natur og ungdom er noen av hennes nærmeste rådgivere - rådgivere som setter seg ned foran anleggsmaskinene på en høyst påkrevet motorveiutbygging nord for Gardermoen. Natur og ungdom proklamerer at enhver vei kun gir mer trafikk og tilsvarende miljøulemper. De ser bort i fra at det er forskjell på å få moderne stamveier mellom regioner og stamveier midt i Oslo sentrum. Muligens Kos, Klapp og Klem er viktigere?   

 

 

Mulig SV drømmer om at Norge skal få det slik som det er på Cuba? Hvor biler nærmest er ikke eksisterende. Men en slik finansminister er det i hvert fall ikke rart at samferdselsministeren er vingeklippet. For selv om samferdselsministeren skryter av at regjeringen har økt bevilgningene er det neimen ikke lett å se hvor de pengene har blitt av? Til veiutbygginger har de i hvert fall ikke gått.

 

 

Men selv Natur og ungdom var misfornøyd med revidert nasjonalbudsjett – og da manglende satsing på tog. Regjeringen ønsker ikke å bruke mer på samferdsel. Det offisielle argumentet går på redsel for overoppheting av økonomien. Men er det sant? Eller er det en generell politisk uvilje mot å investere der finansministeren går foran i løypa? Har vi en regjering som prioriterer å gjøre ingenting? Ingenting av ingenting? I tilfelle ja er det ikke rart at Frp vipper over 30 pst.

 

 

For la oss se på hva de kunne ha gjort:

 

 

5. Industrialisering av motorveiprosjekt krever vilje

 

Bundne øremerkede utbyggingsfond får sine inntekter gjennom lån, avgifter eller bompenger. Tilsvarende bundne fond brukes av norske kommuner for å finansiere utbygging av skole- og helsebygg, kommunale veier etc.

 

 

Men eneste årsak er manglende politisk vilje til prosjektutbygging- og finansiering. For det har ikke stått på verken penger, organisering eller ressurser. Det har tidligere nyhetsbrev vist, jfr olje- og kraftutbygginger i Norge samt store stamveinettutbygginger i andre land som Hellas, Kroatia, Serbia, Tsjekkia, Romania, Polen, Ukraina, Romania, Danmark, Sverige og Finland.

 

 

Norges naturrikdommer, som olje, vannkraft, fiske samt vanskelige topografiske forhold kombinert med ett politisk system som fremmer desentralisert bosetning og maktstrukturer er nok en medvirkende årsak til manglende politisk press utenfra. Dette er tema som bla. tas opp i Knut Boge og Sverre Knudsen sin bok, Stykkevis og delt.

 

 

I dag kjøres det på med miljøargumenter, argumenter som er høyst tvilsomme i forhold til effektive stamveier mellom regionene. I praksis er heller ikke stamveier og jernbane konkurrenter, de har hvert sitt marked.

 

 

Etter at de fire mil med motorvei nå blir bygd mellom Kristiansand og Grimstad burde man selvsagt allerede planlagt en fortsettelse på de fire neste mil gjennom Aust-Agder. Som vi skrev innledningsvis ville antakelig dette ha skjedd i alle andre land, men ikke i Norge. I september 2009 pakker 1100 arbeidere og ditto anleggsmaskiner og reiser hjem igjen. Av de over 600 utlendinger som vi aldri vil få noe mer glede av. Noe som snakket om overoppheting av økonomien?      

 

 

 

Eisenhower som ble en av USA´s store presidenter, skjønte tidlig at et effektivt veinett var et veinett som bandt delstatene sammen uavhengig av lokale og regionale prioriteringer. Og uavhengig av muligheten for lokal og regional finansiering. Han ble tidlig inspirert av Tyskland´ Autobane tankegang. Eisenhower var derfor en av hovedarkitektene bak den største investeringen som er gjort i moderne tid, en investering som i USA regnes som mye større enn månelandingen. I dag kopierer Kina og alle andre land samme tankegangen.

 

Men hva gjør vi i Norge?

 

 

6. Har samferdselsministeren gitt opp?

 

Ikke nok med at regjeringen har stanset videre prosjektutbygginger av stamveinettet. Også på hjemmebane går det tregt for samferdselsministeren. Vi avslutter derfor med noen artikler fra Senterpartiets hjemmebane:

 

Leder i Altaposten 19.5.2008:

E6-skandalen

Det er ille nok at prosjektet går i slow motion. Nå legges det dødt!

For å beholde flyten i utbyggingen av E6 har man nærmest tryglet om usle 20 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. Til tross for at det kryr av regjeringsmedlemmer som bejubler nordområdesatsingen, vises det null engasjement for å bygge ut basal infrastruktur.

Å tale for døve ører er sikkert ingen ukjent øvelse for lokalpolitikere, men denne gangen har man nærmet hylt og skreket i kor for å få oppmerksomhet gjennom vinteren. Både altapolitikere og fylkespolitikere har vært på banen for å «drille» rødgrønne rikspolitikere i viktigheten av å beholde kontinuiteten i prosjektet. Statens vegvesen har vært meget klar på konsekvensen av at pengekrana skrus igjen. Da vil det bli full stopp i anleggsvirksomheten, noe som normalt vil bety at maskinparken flytter på seg. Det er selvfølgelig meningsløst når prosjektet skal «rulle og gå» i nærmere 20 år til.

Revidert nasjonalbudsjett er vanligvis ikke arenaen for å bli sint for manglende bevilgninger. Akkurat denne gangen synes vi det er fullt forståelig – på grunn av sakens spesielle karakter. Vi tar det som en selvfølge at regjeringen kommer sterkere tilbake i 2009-budsjettet. I mellomtiden kan det bli nødvendig å gjøre noe ekstraordinært lokalt. Einar Johansen i Finnmark Sp foreslo i vinter at en siste nødløsning kan være å forskuttere 20 millioner kroner fra Finnmark fylkeskommune.

Det er selvfølgelig en deprimerende tanke at en pengelens fylkeskommune skal steppe inn for en regjering som svømmer i en binge av olje og penger, men vi mener det er særdeles viktig å unngå stans vest for Alta. Fylkeskommunen klarte takket være solid økonomistyring å gå 17 millioner kroner i pluss. Det kan være «lånet» som er nødvendig for å holde oppe dampen.

I vinter var det tverrpolitisk optimisme i forhold til at disse 20 millionene skulle komme. Derfor synes vi det er ganske så merkelig at verken SV-statsråden Kristin Halvorsen eller Sp-statsrådene Navarsete og Meltveit Kleppa har maktet å få denne biten på plass. I tillegg har altså sjefspartiet Ap hatt sterkt fokus på dette fra lokalt hold. Vi synes ikke det er det spor merkelig at lokalpolitikere nå føler at motivasjonen er lik null for å drive rødgrønn valgkamp i 2009. Vi har ingen problemer med å se behovet for ekstrabevilgninger til Oslo-tunnelen eller andre veiprosjekter lengre sør i landet, men vi føler rett og slett at det er et problem at regjeringen er så nærsynt.

Samisk vitenskapsbygg fikk med et pennestrøk 86 millioner kroner ekstra for å fullføre bygget i Kautokeino, riktignok etter en byggeskandale der man har beregnet arealet feil. Hadde det manglet 700 kvadrat og spart 86 millioner hadde man også i Kautokeino ment at dette var en skandale. Poenget er at man ikke retter opp en skandale med å begå en ny. Ekstrabevilgningen viser at det finnes penger, bare viljen er tilstede.

Det er selvfølgelig uaktuelt å toe sine hender og be anleggsarbeiderne legge ned hammeren i Kautokeino. Det samme bør gjelde for E6-utbyggingen. Det blir meningsløst å avslutte arbeidet til høsten, når man har intensjoner om at man skal holde på til 2026. Det er ille nok at prosjektet skal videreføres i slow motion. Legges det dødt har fornuften abdisert.

 

Fjordabladet 19 mai 2008:

Ikkje Bremangersamband II i 2009
Tormod Flatebø,  19.05.08

Det vil ikkje bli oppstart av del 2 av Bremangersambandet mellom Kolset - Sørdal på rv 616 og rv 609 Dalsfjordsambdet i 2009.

Regionvegsjefen har ikkje funne plass for oppstart av nye store prosjekt innanfor ramma på 90 millionar kroner. Det betyr at det ikkje vil bli oppstart av del 2 av Bremangersambandet mellom Kolset - Sørdal på rv 616 og rv 609 Dalsfjordsambdet i 2009.

Hovudutval for samferdsle handsamar framlegget til riksvegbudsjett 21. mai. Saka vert endeleg handsama i fylkestinget 10.-11. juni. Ramma til øvrige riksvegar (det vegnettet som ikkje er stamveg, fylkesveg eller kommunal veg) er på 90 millionar kroner i 2009. Statens vegvesen har ikkje funne plass til oppstart av nye store prosjekt innafor ramma i 2009. Dette betyr at planlagt oppstart av Bremangersambandet i 2009 vert utsett og vurdert i samband med handlingsprogrammet til Nasjonal transportplan 2010 - 2019. Det same gjeld oppstart av Dalsfjordsambandet.

Det er føreslege 138 millionar kroner til rassikring i Sogn og Fjordane i 2009. Rassikring av av riksvegar er forsert i høve til handlingsprogrammet for Sogn og Fjordane. Heile beløpet på 138 millionar kroner går til finansiering av prosjekt som er sett i gang.
Budsjettframlegget for stamvegnettet er prega av store bindingar knytt til vidareføring av igangsette prosjekt. Statens vegvesen har difor ikkje funne rom for statlege midlar til oppstart av nye prosjekt på stamvegnettet i 2009. Statens vegvesen Region midt har føreslege 50 millionar kroner i statlege midlar og 25 millionar kroner i lokal finansiering til ny E39 Kvivsvegen i 2009.

 

 

Fædrelandsvennen:

Statens Vegvesen brukte i 1997 tre millioner kroner på å kjøpe grunn til ny E39 mellom Vigeland og Osestad i Lindesnes.

I dag, 11 år senere, har ingenting skjedd på ulykkesstrekninga.

Olav Terje Fidje var arving til et gårdsbruk som ble tvangsinnløst på strekninga. I dag er eiendommen han måtte gi fra seg grodd helt igjen.

- Vemodig

Slik så barndomshjemmet, og gården Olav Terje Fidje skulle ha arvet, ut. Huset ble revet for å gi plass til veien som ennå ikke er kommet.

- Her lå det hus, uthus og garsje, peker Fidje. - Det er klart det er vemodig. Det hadde nok bodd folk fra familien her, om vi hadde fått beholde huset, sier Fidje.

Men 11 år etter at gården ble tvangsinnløst, har altså ingenting skjedd. E39 er fortsatt så smal enkelte steder at det ikke er plass til gul midtstripe. Vegvesenet brukte tre millioner kroner i 1997 på å erhverve seg grunn fra 46 eiendommer på strekningen mellom Vigeland og Osestad.

- Elendig planlegging

Ordfører Ivar Lindal i Lindesnes.

Foto:Sigurd Rimstad/NRK

Ordfører i Lindesnes, Ivar Lindal, mener planlegginga rundt veistrekninga har vært elendig. Han etterlyser en ny vei mellom Vigeland og Osestad så fort som mulig.

- Dette er et eksempel som setter offentlig planlegging i vanry, sier Lindal.

- Her er det laget reguleringsplan, veigrunn er ekspropriert, reguleringsplaner er gått ut på dato og vi er i gang med ny. Og nå har Nasjonal transportplan skjøvet på dette veiprosjektet for ente gang.

- Nok er nok, vi må komme i gang. Senest sist uke hadde vi et vogntog som veltet her. Vi trenger ny vei, sier Lindal.