Nyhetsbrev oktober nr 10/2008 

 

Fra http://www.bedreveier.org/  

 

 

Følgende tema i denne utgave:

 

 

Politisk systemsvikt

 

1  Innledning – om ikke å se skogen for bare trær – eller veien for bare hull?
2. Norge taper konkurranseevne – om å binde landet sammen

3.
Hvorfor ble det norske veinettet så akterutseilt?
4. Hvordan burde det norske stamveinettet se ut? – noen eksempler!

5. En oppsummering – om ikke å se veien for bare hull?

 

 

 

Politisk systemsvikt

 

 

  1. Innledning – om ikke å se skogen for bare trær – eller veien for bare hull?

 

Å ikke se skogen for bare trær, er dessverre stadig like aktuelt. Finanskrisen i USA er en påminnelse om den enkle økonomiske regel som sier at når et tilstrekkelig antall personer ikke klarer å betjene lånene sine får vi en domino effekt til hele økonomien.

 

 

 

 

 

 

Broen ble bygget mellom 1933 og 1937, og er med sitt 1280 meter lange hovedspenn en av verdens lengste hengebroer. Den var inntil 1964 verdens lengste bro totalt. Selv med om lag 300 000 kjøretøyer i døgnet, har ikke den over 70 år gamle Golden Gate broen kapasitetsproblemer.

 

 

I Norge i sommer så plutselig alle skogen for bare trær når de hørte at også Albania nå utvikler sitt veinett nord-sør og øst-vest. At Norge er det eneste industrialiserte land uten en moderne infrastruktur innen samferdsel er av fylkesmann og tidligere statsråd Matz Sandmann kalt en politisk systemsvikt.

 

 

Starter derfor med et lite eventyr;    

 

 

 

Ja, det var en gang en gutt, og det var Jens.

 

 

Og ja, det var en gang et land, og det var Norge.

 

 

 

 

 

 

 

- Her er veien fryktelig dårlig, den er overhodet ikke dimensjonert for den store trafikkmengden som går gjennom her, sier den engasjerte innbyggeren i Vestnes kommune, Jørn Inge Løvik.

 

 

Nettavisen har i det siste skrevet om den dårlige veistandarden som preger store deler av landet.  Av de svært mange veiene de har beskrevet er ett av eksemplene riksvei 60 Innvik-Olden. Deler av riksveien har ett felt og er fra 1936. Sakset fra Nettavisen:

HER MÅ DU RYGGE: Veien fra 1936 er spesielt ille i 1,5 kilometer. Det er for få passeringsmuligheter og trailersjåførene sliter daglig med å manøvrere 50 tonns trailere.

Veien er utrolig smal og det er altfor få lommer for forbikjøring. Store trailere må ofte legge seg ut i grøfta for møtende trafikk. Personbiler knuser sidespeilene på hverandre, og kø er et velkjent problem.

 

 

Det er vanlig kost at tunge trailere må rygge store avstander for å slippe motgående trafikk forbi. Ordfører i Stryn kommune, Nils P. Støyva, sier til Nettavisen at veien er plaget med rasfare og fryktelig dårlig standard. - Det er jo ikke blitt gjort noe særlig siden 1936, og årsakene er selvfølgelig pengemangel, sier Støyva.

 

 

Den nye planen for NTP skal fremlegges i januar, og med den nylige lovnaden fra myndighetene om flere titalls millioner kroner ekstra til samferdsel, håper ordføreren at det nå snart skal ta en slutt på trafikkaoset i kommunen.

 

  1. Norge taper konkurranseevne – om å binde landet sammen

 

Norge taper konkurranseevne sammenlignet med Sverige og Danmark.  

 

 

– Norge har forutsetninger for å gjøre det mye bedre. I stedet er vi middelmådige, sier direktør for næringspolitikk i NHO, Petter H. Brubakk, i en kommentar.

 

Han mener det er «kritisk når vi taper på utdanning», når næringslivet etterspør stadig mer kompetent arbeidskraft.

 

– Det er også kritisk når vi taper på transport, med store avstander til konkurrerende markeder. Vi har ikke brukt de gode tidene, de fete årene, på å forberede oss på de dårlige, sier Brubakk.

 

 

 

 

 

Skrap og vinn - Uflaks – her er det en sjåfør under som ikke hadde flaks i vei – lotteriet!!

 

 

 

 

Statsministerens løfter om flere titalls milliarder kroner ekstra til samferdsel gir ingen vekst – det er kun justeringer for prisstigningen. I en tale til Arbeiderpartiets landsstyre 4. september

sa statsminister Jens Stoltenberg at samferdsel skal høyere opp på den politiske dagsordenen. «Vi trenger et samferdselsløft», sa statsministeren. Ikke akkurat en stor nyhet.

 

 

 

Statistisk sentralbyrå regnet ut at staten kan bruke 30 milliarder kroner mer på vei og jernbane hvert eneste år uten at det skader norsk økonomi i nevneverdig grad. Det blir i så fall 300 milliarder kroner i hele perioden for den utgaven av Nasjonal transportplan som regjeringen nå arbeider med. Med en slik vekst vil vi ende på nærmere 600 milliarder kroner om prisstigningen inkluderes, det vil si tre ganger så mye som den opprinnelige summen. Da blir Stoltenbergs «flere titalls milliarder» litt stusslige.

 

 

Ja de penga, ja de penga ………….

 

I stedet for bare et løst løfte om penger kunne statsministeren ha foreslått et mer spenstig løfte:

 

 

Derimot fikk vi en annen debatt etter Statsministerens løfter om flere titalls milliarder kroner ekstra til samferdsel. Det var en ”typisk norsk debatt” om hvor midlene bør fordeles. Byer kontra distrikter. Det sentrale Østland kontra Vestlandet kontra Nord-Norge kontra……

 

 

I stedet burde veibygging i Norges vært fokusert på å binde landet sammen gjennom et effektivt veinett mellom de største byene. Et slikt veinett må nødvendigvis gå gjennom distrikts Norge. Det vil da både by og land tjene på. Byene reduserer sine avstandskostnader og distriktene kommer nærmere sentrum.

 

 

 

Dersom Norge øker statlige investeringer til dagens riksveinett fra 0,3 % til 1 % av BNP, gir det en økning fra om lag dagens 5 milliarder kr til om lag 15 milliarder kr.

 

 

 

 

 

Alle land som seriøst ønsker å være ett land som henger sammen, må bygge infrastruktur som reduserer kostnadene og tidene det tar å transportere gods og varer innad i landet. På bakgrunn av en slik tenkning vil en rekke gode veier bli bygget i distriktene.

 

 

Det er en naturlig prosess, på samme måte som dagens service-samfunn og teknologi på en måte fungerer bedre når enhetene blir litt større. "Lokal sentralisering" kalles det. For eksempel i Lofoten er stedet Leknes et blomstrende sted, mens bygdene rundt er i ferd med å bli ganske tomme. Mens man andre steder kanskje må bygge en stor bro til et lite samfunn fordi det for eksempel foregår utstrakt næringsvirksomhet som tilsier det.

 

 

Hovedpoenget er uansett å binde landet sammen - til beste for landet som et hele.

 

 

 

 

  1. Hvorfor ble det norske veinettet så akterutseilt?

 

-          Ikke gjør som mora di sier, Jens, Ikke gjør som mora di sier, Jens!!

 

 

 

Ja, det sa de til Jens.

 

 

Etter å ha hamret og banket i årevis for å fortelle politikerne at nå må det et krafttak til for at Norge, som det siste land i Europa, skal få et moderne veinett, er det kanskje håp om at noen til slutt hørte på noe av det.

 

 

 

 

Bygg landet, handlet det om etter krigen. Men det verken Haakon Lie, eller noen andre i Arbeiderpartiet eller andre partier for den saks skyld, var spesielt opptatt av den gang, var utbygging av et effektivt veinett mellom regioner.

 

 

Var det den største politiske systemsvikten vi har hatt i dette landet?

 

Politikerne har styrt den norske veistandarden rett i grøfta. Det har pågått i 100 år.

Nettavisen har vært i kontakt med førsteamanuensis ved Høgskolen i Akershus Knut Boge, for å forsøke å finne svar på hvordan dette kan ha seg i et av verdens rikeste land, når vi ser at landene rundt oss har en mye mer moderne infrastruktur som fungerer både når det gjelder vei og bane.

- Dette er et resultat av en villet politikk, sier Boge.

Det nåværende jernbanenettet med unntak av Gardermobanen og forlengelsen av Nordlandsbanen fra Fauske til Bodø, ble i hovedsak bygd i perioden 1880-1930.

Mange politikere nektet å innse at disse investeringene var delvis utdatert allerede på 1920-tallet. Derfor kjempet mange politikere mot bilen da den fikk sitt første gjennombrudd i Norge på 1920- og 1930-tallet.

Mange i Arbeiderpartiet oppfattet det slik at satsing på vei ville gå på bekostning av jernbanen og på de velgerne som var ansatt i jernbanen.

 

Kraftstasjonen i Aura ble utbygget i 1953, og skulle levere strøm til aluminiumsverket på Sunndalsøra.

Den kraftkrevende tungindustrien var hovedsakelig lokalisert i fjorder med gode havner og tilgang til billig strøm. All transport av råvarer og ferdigvarer gikk med båt fra havna.

Veibudsjettene på 1950-tallet var derfor på et minimumsnivå. Boge mener at politikerne fremdeles ser på vei som luksus. - Norske politikere ser på vei mer som et sosialt velferdsgode enn som en transportinfrastruktur, sier han.

Arbeidet med de firefeltsmotorveiene E18 mot Drammen og E6 mot Gardermoen ble påbegynt på begynnelsen av 1960-tallet.

Oslo og Bergen måtte bidra med 50 prosent av byggekostnadene, pluss grunnerverv, mens de tre nordligste fylkene slapp med 7 prosent eksklusive grunnerverv. Grunnen til den store forskjellen i de lokale bidragene var blant annet kamp om omfordelingen av skatteinntektene.

Arbeiderpartiet tapte regjeringsmakten ved valget i 1965. Etter valget kom regjeringen Borten. 

Dette for å frigjøre midler til bygging av øvrige riksveier i de fylkene med stamveier som inngikk i Motorveiplanen av 1962.

DØDSULYKKE: To personer omkom i kraftig kollisjon på E6 i august i år. Flere strekninger på E6 regnes som trafikkfarlige på grunn av den lave standarden som er beregnet for den trafikkmengden som fantes på 70-tallet.

 

DØDSULYKKE: To personer omkom i kraftig kollisjon på E6 i august i år. Flere strekninger på E6 regnes som trafikkfarlige på grunn av den lave standarden som er beregnet for den trafikkmengden som fantes på 70-tallet.

Flere av disse strekningene har siden 1995 blitt bygd ut til firefelts motorveier med midtdeler. Etter dette har ulykkestallene på flere av disse strekningene gått ned nesten til null.

- Mangel på midtdelere er et resultat av politiske prioriteringer. Hadde midtdelere vært interessant for politikerne, hadde pengene kommet på bordet. Politikerne plasserer kronene der de kjøper flest stemmer, sier han, og mener videre at norske politikere gir velgerne trygder og andre sosiale velferdsgoder fremfor sikre veier.

STATSMINISTER TRYGVE BRATTELI: 1962 var Bratteli samferdselsminister og la frem Motorveiplanen som foreslo bygging av firefelts motorvei i Sør-Norge. I 1973 kom Ap til makten igjen, med Bratteli som statsminister. Da forkastet han sine egne planer om firefeltsveier. Her ses Bratteli (til høyre) i anledningen EF-avstemningen.

 

 

Stortinget vedtok dessuten at byggingen av nye stamveier fikk vente til den tredje veiplanperioden fra 1978 til 1989. Norsk Vegplan prioriterte i stedet bygging av lokale riksveier i utkantstrøkene. Dette ble hovedsatsingen gjennom hele 1970-tallet.

For å demme opp for SV prioriterte Arbeiderpartiet distriktspolitikk fremfor tiltak til fordel for de mest tettbefolkede områdene. Som følge av dette måtte Motorveiplanen av 1962 forkastes.

I dag: Fremdeles smale veier bygget for 1970-tallet
På midten av 1990-tallet gjenopptok norske myndigheter byggingen av motorveier i Akershus sør (E6) og nord i Vestfold (E18). Dette var to av datidens verste ulykkesveier. En stor del av dagens stamveinett er fortsatt motorvei klasse B uten midtdeler, som ble bygget på 1960- og 1970-tallet for datidens trafikkmengder.

Erfaring viser at utbygging til firefelts motorvei på de mest trafikkerte stamveistrekningene løser ulykkesproblemene.

 

 

 

4.                 Hvordan burde det norske stamveinettet se ut? – noen eksempler!

 

 

 

 

I dette nyhetsbrevet skal vi også fortelle en lignelse på hvordan vi kan få det bedre. Siden det er tilnærmet politisk konsensus om å satse mer på samferdsel er nå kampen rettet mot hvordan bruke midlene riktig. Lignelsen under håper vi derfor ingen føler seg støtt av. Det er i hvert fall ikke meningen.

 

 

 

 

 

Familien Byggland bor på Lillehammer og de har nemlig store reiseplaner for helgen.  

 

 

Far Jens Byggland, han skal først på Ikea i Sandvika. På Ikea skal han hente en kommode som han skal bringe til hytta utenfor Holmestrand. Deretter skal han rett til Bergen.

 

 

Døtrene Siv Byggland på 19 år og Kristin Byggland på 16 år har tilsvarende reiseplaner. Datter Siv vil til Otta i Gudbrandsdalen for å fiske mens datter Kristin skal til Oslo for å besøke og bo hos noen venninner

 

 

 

 

Fra Lillehammer til Kristiansand er det i år 2020 fullt utbygget motorvei mens det er tilsvarende dobbelsporet jernbane mellom Lillehammer og Larvik. Andre fjerntogforbindelser utenom triangelet rundt Oslo er derimot delvis lagt ned.

 

 

Mens persontrafikk på vei (bil- og kollektivtilbudet busstrafikk) utgjør 87 pst er tilsvarende andel for jernbane 4 pst. Selv en svært omfattende utbygging av jernbanen ville ikke forandre vesentlig på disse tallene. I arbeidet med fylkesplanen for transportkorridoren mellom Gardermoen og Mjøsbyene, ble det gjort beregninger som viste at konkurranseflatene mellom jernbane og bil ikke var store.

 

 

Datter Kristin derimot, er som 16 åringer flest. Hun er for sent oppe til å bli med mor og far. Miljøbevisst som hun er bestemmer hun seg for å ta toget til Oslo. Og det passer bra for henne for hun har et annet transportbehov enn mor Signe og far Jens.

 

 

Selv med dagens veistandard er ekspressbussene en suksess på strekningen Kristiansand – Oslo. Med nærmere 200 avganger i uken fra tre selskaper har trafikken økt fra 40 000 pr år for ti år siden til over 500 000 passasjerer pr år i dag. Og de stjeler ikke togpassasjerene. For NSB har tilsvarende hatt en økning på 5 pst i år.

 

 

Ulikt marked og ulikt kundegrunnlag i forholdet buss – tog. Med et moderne veinett er derimot spørsmålet om subsidiert persontrafikk på fjerntog overhodet burde vært i drift så lenge ikke- subsidierte ekspressbusser kan ta unna trafikken.

 

 

 

 

Sakset fra Samferdsel august 08:

 

Tog er både dyrt i drift og lite effektivt. Derfor bør persontogene byttes ut med ekspressbusser på flere strekninger mellom Oslo og Sørlandet. 

 

Brukerne av tog betaler en veldig liten del av kostnadene ved det å kjøre tog. Dette er billig luksus for de få, sier Fredriksen til Dagsavisen.

 

"Buss er allerede raskere enn toget på enkelte strekninger, som mellom Arendal og Oslo.

 

"All persontrafikk på strekningen Kongsberg-Kristiansand vil få plass med én ekstra buss i timen i hver retning.

 

– Daglig går det et hundretall vogntog mellom Oslo og Stavanger. De kunne like gjerne gått med jernbane. Dette vil også ha en trafikksikkerhetseffekt, sier Fredriksen.

100 km i timen

 

"Fartsgrensen på motorvei bør økes til 100 kilometer i timen for buss, slik at bussene kan kjøre like fort som personbilene.

 

"Holdeplassene bør oppgraderes og plasseres slik at bussturen blir mest mulig effektiv.

 

– Det er allerede dokumentert at bussveksten har dempet veksten i biltrafikken, påpeker Fredriksen.

 

Også i en større sammenheng kan det være god økonomi å satse på ekspressbusser i stedet for persontog, mener Fredriksen. Årlig kjøper staten persontransport fra NSB for nær 200 millioner kroner på Sørlands- og Vestfoldbanen. Samtidig er det bare 7 prosent av den samlede persontrafikken her som går med tog. I 2006 reiste 15 prosent av passasjerene med buss og 13 prosent med fly, mens 65 prosent kjørte eller var passasjer i personbil.

 

 

·         La oss derfor knekke en ”politisk myte”:

 

Jernbanen kan aldri bidra til å løse persontrafikken i Norge.

 

·         Statistikk for innenlands persontrafikk finnes på Statistisk Sentralbyrå sin nettsider: http://www.ssb.no/emner/10/12/transpinn/tab-2008-06-25-01.html

 

Vedlagt statistikk fra Statistisk Sentralbyrå viser at det i 2007 var ca 4 802 millioner personreiser her i landet.

·         Det var ca 4 581 millioner personreiser som benytter det offentlige veinettet som infrastruktur og 3 934 millioner personer reiste med personbil, 338 millioner med buss, 68 millioner med drosjer og 79 millioner med utleiebiler.

 

Til sammenligning var det ca 50 millioner reiser med NSB tog og 6 millioner med andre jernbaner.

·         Problemet med å løse persontransporten med tog er den årlige veksten som var 124 millioner fra 2006 til 2007 og er det dobbelte av antall reiser enn de som reiser med toget i løpet av hele 2007 på alle jernbanene her i landet.

 

Statistikk for innenlands transportarbeid. (Millioner passasjerkm):

·         I 2007 ble det produsert totalt 69 271 mill passasjer km som var en økning fra 65 936 mill. passasjerkm fra 2004. En økning med 3335 passasjerkm på 3 år.

 

Veitransporten sto for 60 575 millioner passasjer km i 2007 og 57 972 passasjer km i 2004 og hadde da en økning på 2603 millioner passasjer km på bare 3 år og veitrafikken står for om lag 80 pst av all transportvekst.

·         NSB fraktet totalt 2622 passasjer km i året 2007 som er det samme transportarbeidet som økningen i veitrafikken på bare 3 år.

 

I 2004 hadde NSB et 2390 millioner passasjer km og en vekst på 232 millioner reiser og utgjør under 10 pst av persontransportveksten i veinettet som hadde en vekst på hele 2603 passasjer km.

 

 

 

 

I 2020 er det en smal firefelts motorvei fra Lillehammer til Otta. Heldigvis valgte politikerne denne løsningen. Dersom trafikken på veien er så stor at den før eller siden likevel må bygges ut til 4 felts vei, vil det bli dyrere å lage en midlertidig løsning med 2/3 felts vei først.

 

 

Nord for Lillehammer ble det i 2006 ferdigstilt en såkalt smal 4 felts vei. Strekningen har en totalbredde på 16 meter, og hver kjørebane er 3,75 meter bred. Smale 4 felts veier er spesielt vel egnet der trafikkvolumet ikke krever standard fire felts vei. Denne løsningen ble da valgt helt til Otta i perioden 2010 til 2020.

 

 

Hvorfor ble de ikke bygd som 4 felts veier i utgangspunktet? Å bygge 2/3 felts veier er en svært kortsiktig politikk preget av god norsk husmannsånd. "Å spare seg til fant" kalles det.

 

 

 

I 2020 er det ny Haukelivei, delvis som en smal 4-felts motorvei. Utredninger viser at den nye Haukeliveien ikke bare er den desidert korteste mellom øst og vest, men også den mest effektive kjøretidsmessig. I 2008 var veien gjennom Telemark og videre over Haukeli en vei med mange krumspring og store unødvendige CO-2 utslipp samt risiko for stengte vei om vinteren. Men i 2020 fulgte man forslaget til Haukeliveiens venner, som vist under:

 

 

 

 

og videre ekspressveien gjennom Telemark

 

 

 

Notodden – Hjartdal – Rauland – Haukeli. Man slipper dagens ”omveier” om bl.a. Seljord og Åmot

 

 

 

 

 

Sakset fra Haugesunds Avis:

 

Dropp dagens tunnelplaner for Haukelifjell. Bygg heller en 25 km lang tunnel – verdens lengste veitunnel – under hele fjellet. Det er eneste måten å bli kvitt vinterproblemene på.

 

 

Mens Statens vegvesen jobber med planene for en tunnel som skal gå fra Røldal og komme ut midt oppå Haukelifjell, og en ny «Vågslitunnel» lengre øst på fjellet, mener Sørli at det eneste fornuftige er å bygge en skikkelig lang tunnel under hele høyfjellet. Han vil føre den helt fram til Tyrveli ved Vågsli.

 

 

Sørli mener likevel det er svært gode argumenter for å vurdere en lang, sammenhengende tunnel. Først og fremst fordi det vil gi en 100 prosent vintersikker vei. Dernest vil den med én prosent stigning bli tilnærmet flat, i tillegg til at den vil gå nesten to hundre høydemeter lavere enn det veisystemet som Vegvesenet tegner på. Den vil også gjøre livet mer levelig for villreinen, som slipper å møte en framtidig vintervei på høy fylling over Haukelifjell.

 

 

 

Idar Mo hadde et innlegg i Bergens Tidende som forklarer denne ideen ganske godt – med tillatelse fra forfatteren:

 

UTURVANDE HØGFJELLSOVERGANGAR

 

Få nasjonar har pålagt seg sjølv så mykje sjølvpining som nordmenn gjennom manglande vegsatsing. Vegane mellom Austlandet og Vestlandet skal gå over barske fjellvidder høgt over skoggrensa med nattstenging og kolonnekøyring og svære brøytekostnader. Det er liksom det norskaste av alt, men slik vil ikkje Haukelivegens venner at vi skal møte framtida.

 

 

Siv. ing. Johannes Sørli har nærmast kopiert sogningane sine snart 10- 20 år gamle løysingar på strekninga Gudvangen – Flåm – Lærdal på E16 der vi først har Gudvangatunnelen på 11,5  km som stod klar i 1991 og tilslutt Lærdalstunnelen på 25 km slik det vart vintersikker og ferjefri veg mellom Indre Sogn og Voss/Bergen. Sørli tek utgangspunkt i Statens vegvesen sine eigne planar for utskifting av dei 40 - 50 år gamle tunnelane forbi Røldal i tillegg til bratte og  dårlege vegparti i 50-60-tals stil. Den første tunnelen rekna frå vest går frå Seljestad til Valldalen  og er 11,5 km lang som Gudvangatunnelen. Den neste er 10 km lang og går vidare frå Valldal i 700 m høgd, men endar på høgfjellet og sender bilane 1000 m høgt og over skoggrensa i lange parti. Sørli føreslær at denne tunnelen vert utvida til 25 km, dvs som Lærdalstunnelen, og endar opp ved Vågslivatnet på 797 m høgd og det er under skoggrensa. Vidare austover kjem vegen fort ned i 700 m som ved Seljestad og Valldal på vestsida.

 

 

 

Idar Mo, Sogndal

 

 

 

 

 

Nordover til Utne og videre til Kvanndal eller nord til Kinsarvik og evt. videre til Bruravik-Brimnes der det skal komme ny Hardangerbro. Selv med ny Hardangerbro er veien Odda-Bruravik/Brimnes særdeles smal og svingete. Og i alternativet Utne-Kvanndal er veien videre fra Kvanndal mot Bergen en kjerrevei i starten. Faktisk så ille at utlendinger klør seg i hodet om det kan stemme at dette er en av hovedveiene til Norges nest største by. 

 

 

 

·         Men i 2012 kommer Jondals tunnelen, som i utgangspunktet er en fylkesvei, et viktig veiutløsningsprosjekt for bygda Jondal, som statsminister Stoltenberg sa. Men den veien kan brukes til mye mer enn ett veiutløsningsprosjekt.

 

Med ny bro over fjorden kunne kartet ha sett slik ut

 

 

 

 

 

·         Da kunne brødrene Jens og Lars ha kjørt Odda-Jondal-Kvam-Fusa-Bergen på ”no time”. Kanskje hadde de rukket en fisketur på veien også og tenkt på sin søster Siv som tilsvarende fisket alene i Gudbrandsdalen.

 

Og hva med broder Dagfinn, som kommer fra Rogaland. Jo med nye ferjefri E-39 fra Stord over til Tysnes kan de møtes på en kopp kaffe på Eikelandsosen. Og da er det ikke langt til søster Erna i Bergen.

 

·         Flere grupperinger arbeider nå for Hordfast. Sammen med Rogfast vil det gi ferjefri forbindelse mellom Stavanger og Bergen. Avstanden mellom disse to byene blir da kun 20 mil.

 

Sammen med ny Haukelivei og ny vei i Telemark kan vi få denne løsningen som vil omfatte over halvparten av Norges befolkning:

 

 

 

 

 

Og veiene bør selvsagt bli smale fire felts motorveier som en del av den doble Y:

 

 

 

Det vil gi halverte reisetider i forhold til i dag på et sikkert og effektivt veinett som ikke overstiger tregrensen.

 

 

 

  1. En oppsummering – om ikke å se veien for bare hull?

 

Derfor er norske veier så dårlige, i følge Boge til Nettavisen

 

·         Valgsystem

Norge har aldri hatt et nasjonalt valgsystem basert på prinsippet én person – én stemme. Dette gjør at et mindretall av velgerne kan forsyne seg med godene, og sende regningen til flertallet av velgerne og skattebetalerne. Stortingsrepresentanter fra utkantstrøk har dominert samferdselskomiteen.

 

·         Distriktspolitikk

Etter opphevingen av personbilrasjoneringen i 1960, prøvde Ap regjeringen å sikre byggingen av et moderne stamveinett mellom landsdelene, med firefeltsveier på de mest trafikkerte strekningene. Regjeringen Borten reverserte denne politikken, og prioriterte i stedet bygging av lokale riksveier i utkantstrøk. Denne politikken ble videreført av etterfølgende regjeringer til godt ut på 1980-tallet.  Veipolitikk i Norge er i praksis en kamp mellom landsdelene.

 

·         Vei og næring

I Norge er veipolitikken skilt fra næringspolitikken. I Sverige og Danmark er veipolitikken en integrert del av næringspolitikken.

 

·         For mye olje?

I de fleste andre land har politikerne skjønt av gode stamveier er viktig for å sikre næringslivets konkurranseevne. I Norge lener vi oss tilbake på olje- og gassinntektene. I andre land har de ikke råd til å la være å bygge gode stamveier.

 

 

 

Til slutt et bra innlegg som oppsummerer dagens debatt:

 

Regjeringen må vise vei

"Mer av oljeinntektene bør nå gå til samferdsel for å sikre at norsk næringsliv er konkurransedyktig i fremtiden."

Roald Gulbrandsen, direktør i NHO Mat og Drikke

Mange av oss har vært på veiene i sommer og merket at Norge har en kraftig utfordring, og utfordringen blir ekstra synlig hvis du har kjørt en tur i Sverige eller Tyskland. Gode transportløsninger er en grunnleggende forutsetning for effektiv logistikk og derved verdiskaping i hele verdikjeden for mat og drikke. Det hjelper ikke med økt bearbeidingsgrad høy innovasjonsgrad og gode priser dersom norske bedrifter ikke kan levere i tide.

·         Norske bedrifter har naturgitte ulemper i konkurransen om å nå raskest frem til kundene. Skal norske bedrifter fortsatt være konkurransedyktige i fremtiden, er det nødvendig å få frem mer kunnskap om transportens betydning for næringslivets konkurranseevne og utvikle en helhetlig samferdselspolitikk.

Samferdsel er en svært sentral rammebetingelse for vår verdikjede, og det er en klar sammenheng mellom infrastrukturen og konkurranseevnen. Derfor må det investeres i en infrastruktur som sikrer vekst og verdiskaping. Norsk næringsliv er avhengig av en offensiv, forutsigbar og langsiktig samferdselssatsing.

·         Det samlede investeringsbehovet i stamnettet er beregnet til nær 400 milliarder kroner. Med dagens investeringsrammer vil det ta minst 50 år å gjennomføre tiltakene som transportetatene selv beskriver.

Fra næringslivets side er det et krav om at veibygginger må forseres og gjennomføres på 20 år. De viktigste veiene må tas innen ti år. Dette, samt ekstra investeringer for tiltak på jernbane og en sikring av stamveitilknytning til de viktigste havnene, innebærer mer enn en dobling av det årlige investeringsnivået til det nasjonale stamnettet i forhold til dagens bevilgninger.

·         Vi mener det er forsvarlig å prioritere samferdsel såpass innenfor den såkalte handlingsregelen. Spesielt fordi samferdsel skal bidra til å sikre fortsatt økonomisk vekst i årene fremover. Mer av oljeinntektene bør nå gå til samferdsel for å sikre at norsk næringsliv er konkurransedyktig i fremtiden. Dette gjør at vi kan ivareta kommende generasjoners behov og sikre velferdsstaten.

I tillegg til stamveisatsingen mener vi det må komme mer forpliktende og forutsigbar finansiering av tiltak vedtatt i Nasjonal Transportplan. Offentlig privat samarbeid (OPS) må videreføres og veiprising som miljøtiltak og finansieringsmetode må vurderes.

·         Samferdsel kommer til å bli et sentralt politisk tema fremover fordi det skal vedtas en ny Nasjonal transportplan og det kan bli et viktig valgkamptema. Regjeringen tar sikte på å legge fram en ny nasjonal transportplan for perioden 2010-2019 ved årsskiftet 2008/2009.

Strukturendringene i hele verdikjeden for mat og drikke forsterker kravet om et løft innen norsk samferdsel. Færre og større produksjonsenheter og distribusjonssentre innebærer mer effektiv produksjon totalt sett. Dette reduserer kostnadene og øker effektiviteten. En bedre og mer konkurransedyktig produksjonsprosess er imidlertid fånyttes hvis infrastrukturen svikter.

·         Hovedmålene i norsk samferdselspolitikk bør være økt fokus på infrastrukturens betydning for næringslivet, en mer miljøvennlig transport, trafikksikkerhet, regional utvikling og et effektivt og tilgjengelig transportsystem for hele landet. Samferdsel er en viktig forutsetning for bosetting, tilgang til private og offentlige servicetilbud, næringsutvikling og ressursutnyttelse. Det offentlige har ansvar for at det er et godt og moderne kommunikasjonsnett i hele landet. Dette stiller krav til en variert satsing og en differensiert samferdselspolitikk der de ulike delene av samferdselssektoren sees i sammenheng

Nå trenger vi en ny og offensiv nasjonal transportplan fra regjeringen.