Nyhetsbrev nr 1/2008 fra http://www.bedreveier.org/ v/ Leif Spartveit - Kristiansand
 

Følgende tema i denne utgave

 

1. Investeringer i veinettet ”strupes” - Aktuell kommentar NTP 

 

2. Sakset fra Avisa Nordland 16.1.07 - Mange vogntog

 

3. Pressemelding fra Bilaksjonen - http://www.bilaksjonen.no/ :

 

4. Veier tatt ut av forslaget til Nasjonal Transportplan (NTP) i perioden 2010-2019, til tross for at de var prioritert i NTP for perioden 2006-2015
 
1. Investeringer i veinettet ”strupes” - Aktuell kommentar  NTP 

 

I følge avisa Nordland 16.1.07 er det om lag 100 vogntog hver dag på E-6 i Nordland fylke som frakter fersk fisk. Disse vogntogene skal forsere en E-6 hvor store deler er svært smal, svingete og ujevn. Tilsvarende forhold finner vi over hele landet. Trafikkveksten sprenger alle prognoser på ett stamveinett som er utrangert for mange år siden.

 

  • Da er det tragisk for Norge at statlige investeringsmidler til denne viktige stamveistrekningen og en rekke andre viktige stamveistrekninger med et pennestrøk er utradert i forslaget til Nasjonal Transportplan (NTP) 2010-2019 fra de statlige transportetater. Kutt i investeringsrammene ser ut som en klar overstyring fra regjeringens sin side og bidrar på sikt til å bremse utviklingen av et moderne Norge i forhold til et effektivt og miljøvennlig transportsystem.

 

NTP skulle vært en offensiv plan for å utvikle moderne transportårer mellom regionene og bl.a. inneholdt en nasjonal opptrappingsplan for en rekke viktige veistrekninger. Deriblant. strekningen Kristiansand – Lillehammer som burde fått motorveistandard i planperioden. I stedet innebærer NTP store kutt og utsettelser av svært viktige veiprosjekter av stor nasjonal interesse som E-18 i Østfold, E-18 Arendal-Tvedestrand, E-39 Os-Bergen, etc.etc.

 

  • NTP er blitt en ren vedlikeholdsplan. En fallitt erklæring for en samferdselsminister som skulle ta hele Norge i bruk og være ”rå på samferdsel”. Men hovedstadspressen er fornøyd. For i hovedstadspressen er det størst fokus på å få ressurser til Oslo sine egne kollektiv løsninger. Det passer bedre inn i klimaforliket enn å fokusere på resten av landets behov for moderne og miljøsikre veier.

 

Opprettholdes derimot det lave investeringsnivået i NTP vil det på lengre sikt bremse den økonomiske veksten, også i hovedstadsområdet, i form av enda høyere transport- og miljøkostnader. Langsiktige gevinster av vei investeringer bør ikke settes opp mot redselen for kortsiktig inflasjon i anleggsbransjen. Skal man la dagens høykonjunktur sette premisser for en langsiktig plan frem til år 2020?

 

  • Er det ikke heller regjeringens ansvar å presse anleggsbransjen til å vokse? Bør det ikke tillattes noe kortsiktig inflasjon i de få bransjene som kan gi Norge en moderne infrastruktur?  På lengre sikt er det en forutsetning for fremtidig vekst og utvikling.

 

Men i stedet for å være en nasjonal opptrappingsplan innen samferdsel forsterker derimot NTP alle de lokale planene. Ønsker lokalbefolkningen en nasjonal stamveiutbygging må denne heretter 100 pst bompengefinansieres. All ressursøkning på samferdsel skal skje ved tilsvarende inndragning av lokal privat kjøpekraft slik at presset i norsk økonomi samlet sett ikke øker. Er ikke trafikkgrunnlaget tilstede for en slik finansiering blir veiene skjøvet helt ut i det blå. Sentrale myndigheter driver ingen sentral utbyggingspolitikk som i våre naboland

 

  • Manglende statlig finansiering medfører at gapet mellom behov og investeringer er nå så kritisk at det krever nytenkning. Veier bør finansieres og bygges ut på en helt annen måte enn det som skisseres i NTP. Forslaget til NTP holder derfor ikke som premissleverandør for samferdsel i dagens moderne Norge. For miljøet, sikkerheten, mobiliteten, nasjonaløkonomien og det norske folk er de store taperne i dette dokumentet.  
2. Mange vogntog


 

Sakset fra Avisa Nordland 16.1.07:

Tindstad ramser opp steder med ferskfiskproduksjon i Nordland. Han og Løvolds Industrier kommer til nærmere 20 steder i fylket. Ved disse stedene laster 60 trailere. Det er kun frakt bort fra stedet. – For hvert andre vogntog som kjører ut av bedriften, kommer det ett nytt vogntog til bedriften, for å losse tomkasser og lignende, forklarer Tindstad. Nærmere 100 vogntog er altså hver dag på nordlandsveiene i forbindelse med ferskfiskproduksjon. I tillegg kommer all annen transport som post, øvrig industri, landbruk og passasjetrafikk. – Tallet over vogntog på nordlandsveier er enormt, sier Tindstad. Disse vogntogene skal altså forsere E6 hvor deler er så smal at den er uten gulstripe, med altfor lav høyde på tunneler og med et fergesamband de to mener er under enhver kritikk. I tillegg understreker de at det er stor optimisme i bransjen, spesielt når det gjelder produksjon av kveite og torsk. Dette kommer til å føre til ei enorm økning av vogntog på veiene. – I Nordland regner de med ei fordobling av produksjonen av hvitfisk i løpet av fem år. I tillegg øker produksjonen av rød fisk med ti prosent i året, sier Tindstad. Han etterlyser nå framtidsvisjoner fra politikere og andre i samferdselssektoren.

 


 

3. Pressemelding fra Bilaksjonen - http://www.bilaksjonen.no/ :

 

Vei-investeringer raseres i forslaget til Nasjonal Transportplan

Bilaksjonen mener det er uholdbart og tragisk for Norge at statlige midler til vei-investeringer reduseres kraftig i forslaget til Nasjonal Transportplan (NTP) 2010-2019. Kutt i investeringsrammene er en klar overstyring fra regjeringens sin side og viser at regjeringen på sikt velger å rasere utviklingen av et moderne Norge i forhold til et effektivt, sikkert og miljøvennlig transportsystem.

 

NTP 2010 - 2019 legger opp til noe økt satsing på drift- og vedlikehold. Dette er Bilaksjonen glad for. Men det må ikke gå ut over investeringene.

 

På stamvegene går de gjennomsnittlige investeringene ned fra dagens nivå på 3,2 milliarder pr år i perioden 2006 til 2009 til kun 2,7 milliarder pr år i perioden 2010 til 2019 (ref. tabellen over).

 

Hele 95% av stamveiene i Norge mellom regionbyer har IKKE fullgod standard. Likeledes har 73% av øvrige riksveier IKKE fullgod standard. Stamveiene i Norge står for over 50% av all veitransport. Resultatet av den skandaløse veipolitikken er store økonomiske tap for AS Norge gjennom bortkastet tid og økte kostnader.

 

I kapittel 3 - Transportkorridorer NTP 2010 - 2019 står det følgende som sier det meste angående tafattheten i NTP forslaget:

"Utviklingen av de åtte nasjonale transportkorridorene får helt avgjørende betydning for at det skal være mulig å utvikle et effektivt, sikkert og miljøvennlig transportsystem her i landet. Transportetatene prioriterer drift og vedlikehold foran investeringer for å ta best mulig vare på infrastrukturen i transportkorridorene. Utfordringene er mange. Et hardt trafikkbelastet vegnett i forfall er trafikkfarlig og lite framkommelig...".

Bilaksjonen mener det blir ingen "Utvikling av transportkorridorene" når man nedprioriterer investeringer.

 

Forslaget til NTP vil derfor medføre følgende for disse forholdene:

 

• Trafikkvekst: Den er på våre mest belastede stamveier langt over de prognoser som er beregnet de siste år. All verdens kollektivtiltak vil ikke bøte på dette. Manglende veiutbygging vil bare forsterke gapet mellom trafikkmengde og veienes tåleevne. Næringslivet vil få kraftig økte kostnader på grunn av dette og NTP bidrar til å rasere Norges konkurranseevne.

 

 

• Kjøretid: Det foreligger mye dokumentasjon fra faglige miljøer på at det tar opp mot 50% lengre tid å kjøre i Norge enn i andre land grunnet elendig veistandard. Dette har stor betydning, da vi mangler arbeidskraft generelt og sjåfører spesielt. Norge taper titalls milliarder kroner på dette hvert år.

 

 

• Drivstoff-forbruk og utslipp: Fagfolk regner med et økt drivstoff-forbruk på fra 30-50% på våre stamveier sammenliknet med moderne veier i andre land. Dette innebærer utslipp av anslagsvis 1-2 millioner tonn mer CO2 enn vi ville hatt med bedre veier.

 

 

• Ulykkeskostnader. Trafikkrelaterte ulykker koster i dag mellom 25 -28 milliarder. Kostnader som belastes et helse-Norge med store underskudd fra før. NTP planlegger i realiteten enda flere alvorlige ulykker på våre stamveier enn tilfellet er i dag.

 

 

• Manglende satsing på 4-felts veier og møtesikre veier: Undersøkelser viser at 4-felts veier og møtesikrede veier reduserer ulykker opp til 90%. I Sverige skal 90% av alle hovedveier være møtesikret inne 2015. I Norge har møteulykkene øket kraftig de senere år. Det koster ca. 6 milliarder å møtesikre stamveiene i Norge, men i dag koster ulykkene langt mer hvert eneste år. Flere vil bli drept på norske veier fremover.

 

Gapet mellom behov og investeringer er nå så stort at det krever nytenkning og en helt annen måte å løse problemene på enn det som skisseres i NTP. Jernbanen klarer ikke å frakte mere gods og tungtransporten på vei øker kraftig hvert eneste år. Forslaget til NTP vil kun forsterke dette gapet.

 

Bilaksjonen mener derfor at skal Norge i uoverskuelig fremtid klare å utvikle et effektivt, sikkert og miljøvennlig transportsystem må investeringsrammene i NTP økes kraftig.

Hvis ikke vil Norge om få år oppleve økonomisk stagnasjon og tilbakegang grunnet et ineffektivt transportnett på et tilnærmet u-landsnivå. Dagens forslag til NTP er i så måte et svært godt bidrag til en slik tilbakegang for land og folk.

 

Bilaksjonen mener at NTP slik den foreligger er et uansvarlig dokument og dokumenter at det ikke er nasjonale interesser som legger premissene for samferdsel i Norge. Miljøet, sikkerhet, nasjonaløkonomien og det norske folk er taperne slik NTP 2010-2019 foreligger i dag

  

4. Følgende veier er tatt ut i forslaget til Nasjonal Transportplan (NTP) i perioden 2010-2019, til tross for at de var prioritert i NTP for perioden 2006-2015:

Rv. 35 Jevnaker-Olimb

Rv. 23 Linnes-Dagslett

E39 Eiganestunnelen

E39 Smiene-Harestad

E39 Vikanes-Romarheim bru

E39 Betna-Klettelva-Hestneset

E134 Gvammen-Århus

Rv. 7 Sokna-Ørgenvika

E16 Hamang (Sandvika)-Wøyen

E6 Soknedalen (diverse strekninger)

E6 Oppdal sentrum

E6 Jaktøya-Tonstad

Rv. 4 Fossumdiagonalen

Rv. 4 Roa-Jaren

Rv. 4 Lyngna sør

Rv.3 Innset-Gullikstad

E136 Breivika-Lerstad

E6 Narvik-Bjerkvik

E6 Ulvsvågskaret

E6 Kråkmofjellet

E8 Tromsdalen

E6 Tana bru

Disse veiene vil kun bli investert i om Regjeringen bevilger 20 prosent mer enn planrammen:

Korridor 1. Oslo-Svinesund/Kornsjø

E6 Manglerudtunnelen

Korridor 2. Oslo-Ørje/Magnor

E18 Melleby-Momarken

E18 Knapstad-Akershus/Østfold grense Vinterbru

Rv. 35 Jevnaker-Olimb

Korridor 3. Oslo-Grenland-Kristiansand-Stavanger

E18 Sandvika

E39 Garnterløkka-Hannevikdalen

E39 Eiganetunnelen

E39 Smiene-Harestad

Korridor 4. Stavanger-Bergen-Ålesund-Trondheim

E39 Vikanes-Romarheim bru

E134 Damåsen-Saggrenda

E134 Gvammen-Århus

Korridor 5. Oslo-Bergen/Haugesund

Rv. 7 Sokna-Ørgenvika

E16 Sandvika-Wøyen

E16 Bjørum-Skaret

E16 Fønhus-Bjørgo

E16 Løno-Voss

Korridor 6. Oslo-Trondheim

E6 Fossumdiagonalen

E6 Kolomoen-Biri

E6 Ringebu-Otta

E6 Oppdal sentrum

E6 Vindalsliene-Korporals bru

E6 Jaktøya-Tonstad

E6 Sluppen-Stavne

Rv. 3 Løten-Grundset

E136 Måndalstunnelen-Våge

E136 Tresfjordbrua

E136 Breivika-Lerstad

Korridor 8. Bodø-Narvik-Tromsø-Kirkenes

E6 Bru over Rombaksfjorden

E6 Nordvik sentrum

E8 Sørbotn-Laukslett

E10 Rassikring Vest-Lofoten

E6 Indre Nordnes-Skardalen

E6 Tana bru

E69 Skarvbergtunnelen

 

 

http://www.bedreveier.org/