Bedre veier NÅ! smal sving E39 Smal sving E6 Korgfjellet
A k t u e l l   k o m m e n t a r

Er Samferdselsministeren inhabil til å styre landets vei budsjett?

Samferdselsministeren skjevfordeler statens penger til samferdsel på bekostning av nye riksveier. Norge har i dag Europas dårligste riksveistandard og trenger et Skippertak de nærmeste 30 årene med statlig investering på 13 milliarder kr pr år for å nå Europeisk nivå.

Fakta - Riksvei standard i Norge.
Kun 5 % av vårt riksveinett i Norge holder i dag Statens Vegvesens normaler for såkalt fullgod standard. Kun 0,8 % av riksveinettet i Norge er motorvei klasse A. Med unntak av Island, har ingen andre vesteuropeiske land en så lav andel motorveier som Norge. Hele 56 % av stamveinettet i Norge er så dårlig at det ikke tilfredsstiller minstekravene til en Europavei.
Fakta - Trafikksikkerhet i Norge.
Samferdselsdepartementet forventer at det drepes og skades 1500 mennesker på våre veier i 2005 og i de neste 10 årene ca 15.000 personer som tilsvarer en middels by i Norge. Når Samferdselsdepartementet selv føler ansvar som trafikkutøver, som ved togulykken på Åsta med 19 drepte, bevilges det større beløp til sikkerhet for tog enn til vei. Antall drepte på Åsta tilsvarer de som drepes på 20 dager i veitrafikken som et gjennomsnitt de siste 50 årene.
Fakta - Kollektivtrafikk i Norge.
I følge Statistisk sentralbyrå utfører bussen og flyene 13,5 % av transportarbeidet og dette er 300 % mer kollektivtransport enn Samferdselsdepartementets skinnetransport på bare 4 %. Private kollektivtransportører må søke Samferdselsdepartementet om å opprette lønnsomme bussruter som konkurrerer direkte mot Statens skinnetransport. Samferdselsdepartementet overfører selv store statlige driftstilskudd til egen skinnetransport som private busselskaper ville drevet med overskudd og også gitt de reisende mye billigere billetter.
Fakta - Persontrafikk i Norge.
I følge Statistisk sentralbyrå går 87,7 % av alt persontransportarbeid med bil og fly (6,5 %). Samferdselsdepartementet driver ca 4 % av transportarbeidet i egen regi der de også gir seg selv store driftstilskudd. Den private biltrafikken går med ca 30 milliarder i overskudd. (43 milliarder kr i bilskatter minus tilbakeføring av netto vei midler på ca 12,5 milliarder).
Fakta - Godstrafikk i Norge.
I følge Statistisk sentralbyrå går 42,5 % av alt godstransportarbeid med bil og 48,6 % med båt. Over 90 % av all godstransport utføres av private trafikkutøvere som går med overskudd og trafikkutøverne betaler selv egen infrastruktur gjennom statlige diesel- og bensinavgifter. Samferdselsdepartementet driver selv ca 7 % av godstransportarbeidet her i landet og gir seg selv store driftstilskudd. Private trafikkutøvere kan utføre alt dette statlige transportarbeidet med overskudd og uten statlige tilskudd.

Bør statens ansvar for veitrafikken overføres til et annet departement?
Båttrafikken er underlagt Fiskeridepartementet og det bør vurderes om veitrafikken er bedre tjent med å komme under Landbruksdepartementet eller Næringsdepartementet. Båttrafikken og veitrafikken går gjennom Norges matfat. Miljøaspektet ved at lastebilene i Norge har ca 10 ganger mer dekkslitasje og forbruker mye mer drivstoff enn lastebilene i utlandet på grunn av svingete og bratte veier, vil sannsynligvis bli vurdert andreledes i Landbruksdepartementet. Landbruksdepartementet ser også turisme som bøndenes fremtidige vekstnæring. Moderne veier er en svært viktig forutsetning for en fremtidig turistnæring her i landet. Veibygging blir tydeligvis sett på som en trussel for Samferdselsdepartementets konkurranseevne.© Gunnar S. Mikkelsen (2008)