Bedre veier NÅ! smal sving E39 Smal sving E6 Korgfjellet
A k t u e l l   k o m m e n t a r

Historisk forslag til statsbudsjett ang. veginvesteringer for 2005

Forslaget til veginvesterings-budsjettet for 2005 var historisk:

For første gang ble det foreslått å bruke like mye bompenger til riksveg investeringer som statens bidrag.

I regjeringens budsjettforslag for 2005 var veginvesteringer tilgodesett med kun 4,8 milliarder kroner (resten av de 13,1 milliardene i forslaget til vegbudsjett er avsatt til drift og vedlikehold), attpåtil en nedgang fra fjorårets forslag på 4,9 milliarder.

De 4,8 milliardene kronene ble forslått fordelt som følger:

  • 2,1 milliarder til utbygging stamveiene
  • 558 millioner til spesielle tiltak inkl. rassikring
  • 2,1 milliarder til en fylkesfordelt ramme med fordelingen:
    • 897 millioner til utbygging øvrige riksveger
    • 1,2 milliarder til mindre investeringstiltak med hovedvekt på trafikksikkerhet, kollektivtrafikk og miljø

I et langstrakt land med et statsbudsjett på 655 milliarder kroner i 2005 ble det foreslått at staten kun skulle bruke 3 milliarder kroner direkte til veiutbygging! Samtidig betaler vi inn over 40 milliarder i diverse bil- og veiavgifter! For å dekke inn det store gapet mellom vedtatte utbygginger i Nasjonal Transportplan og bevilgningene i statsbudsjettet må hele 3 milliarder kroner i bompenger brukes i 2005 på riksveg investeringer (for øvrige riksveger er det 10 pst. over målsettingen i Nasjonal Transportplan).

Kun 93,8 pst. av forutsatte bevilgninger i Nasjonal Transportplan (NTP) for årene 2002 til 2005 innfridd med dette budsjettforslaget (man ligger 1,4 milliarder bak målet).

Dette er spesielt skuffende i lys av Stortingets behandling av NTP der det blir lovet 1 milliard mer til vei fra 2006.

Regjeringen skriver at de skal videreføre et høyt nivå for riksveg investeringer ved å sette i gang ti nye, større vegprosjekt, fordelt med fem prosjekt på stamvegnettet og fem prosjekt på andre riksveger. Men disse prosjektene er alle forutsatt satt i gang i forhold til Nasjonal Transportplan.

Derimot blir andre prosjekt som tilsvarende er forutsatt igangsatt etter NTP ikke nevnt.  F.eks. på stamveien E-16 mellom Bergen og Oslo er det bare 44 pst. av handlingsplanen i NTP som er oppfylt med dagens budsjettforslag. Bl.a  blir ikke vegprosjektet Voldum - Seltun på E-16 igangsatt i 2005 selv om veien over Filefjell har så dårlig standard at den på folkemunne kalles »skammens vei». Her er Statens vegvesen klar til videre utbygging men penger har de ikke fått i år. Det får de først i 2006, sier budsjettforslaget. Skyldes dette at ny vei ikke er bompengeprosjekt?).

Så derfor til slutt et lite hjertesukk med et utdrag fra Bergens Tidende :

Utdrag fra Bergens Tidende 5 juli 2004:

Fryktar samanbrot på «vegsuppe» på E16

Medan trafikantane gler seg over flunkande ny veg, som fjernar trasige flaskehalsar i Lærdalsdalen, fryktar fagfolka i Vegstellet at vegen vidare skal bryta saman.

Publisert: 05. jul. 2004, 06:00
Oppdatert: 05. jul. 2004, 06:55

I beste fall kan parsellen mellom Voldum og Borlaug-krysset byggjast ferdig på tre år, men det er reist alvorleg tvil om noverande E16 heng saman så lenge. Vegen kan rett og slett bryta saman under dei tunge køyretya.

- I vår vart det rein suppe av det øvste laget av telen under asfalten. Naudløysinga vart å grava ut «suppa» til vi kom ned på hard tele, fylla på med pukk, og legga ny asfalt, forklarer prosjektleiar Jon Kvåle på regionvegkontoret i Leikanger til Bergens Tidende.

Ovanfor Steinklepp vitnar ei rekke parti med ny asfalt om kvar naudreparasjonane er utført. Vegen ser flott og nyasfaltert ut den, men det er utanpå. Under asfalten ligg det no eit lag med pukk, om lag ein halv meter tjukt, men under dette sjiktet er det langt frå frostfritt.

Vegen er i fysisk forstand så skrøpeleg at han kan bryta saman før vi får bygt ny veg, seier Dagfinn Bentås til BT.

Han er byggeleiar for utbetringa av E16 gjennom Lærdalsdalen, og har bygt ferdig parsellen Sæltun-Voldum på kortare tid, og til rimelegare kostnad enn kalkulert. No er han klar til å ta fatt på siste strekket opp mot Borlaug-krysset. Dette prosjektet er kostnadsrekna til 250 millionar kroner, og byggetida er estimert til tre år. - Skal denne timeplanen halda, må Stortinget gje klarsignal i haust, og dei første 50 millionane må vera med på statsbudsjettet for neste år, seier prosjektleiaren.© Gunnar S. Mikkelsen (2008)