Bedre veier NÅ! smal sving E39 Smal sving E6 Korgfjellet
www.bedreveier.org

>> Hovedside
>> Mål
>> Nyhetsbrev
>> Norsk veipolitikk
>> Historisk bilregnskap
>> Motorveinett NÅ!
>> Vegscenario 2030
>> Godstransport
>> Persontrafikk
>> Kollektivtransport
>> Sikrere veier NÅ!
>> Mindre tidstap NÅ!
>> Miljøutslipp
>> Statsbudsjettet
>> Finansiering
>> Fakta
>> Tidligere kommentarer
>> Artikler
>> Bibliotek
>> Lenker
>> Kontakt
 

F i n a n s i e r i n g

La oss starte med et SKIPPERTAK i veibyggingen NÅ!

  • Investeringer i veinettet må sees på som en langsiktig investering som bør skjermes fra kortsiktige driftsmessige prioriteringer. Fullføring av igangsatt utbyggingsprosjekter fra by til by gir best uttelling når en får en helhetlig utbygging av sammenhengende vegstrekninger.

  • Finansdepartementet har senket kalkulasjonsrenten på nye veiprosjekter fra 8 % til 4 % slik at de samsvarer med andre typer investeringer. Med en rente på 8% ble nytten som kommer etter 10-15 år små i regnestykkene. Med en rente på 4 % er derimot nå en rekke store vegprosjekter ogs på kort sikt svært samfunnsøkonomisk lønnsomme. På lang sikt er dette investeringer i landets grunnleggende infrastruktur som vil gi stor nytte i minst 100 år framover.

  • Som følge av store oljeinvesteringer, har norske politikere av redsel for inflasjon vært tilbakeholdende med store landbaserte investeringer i infrastruktur. Men oljeinvesteringene svinger veldig fra år til år, med svingninger fra 50 til 90 milliarder kroner de siste årene. Det er derfor ikke inflasjonsdrivende å øke investeringstakten på nye veiprosjekt med 10 milliarder kroner.

  • Den økonomiske veksten i USA og Vest Europa etter krigen hadde ikke vært mulig uten oppbygging av en moderne infrastruktur. For landet Norge er det å prioritere investeringer i infrastruktur like lønnsomt for kommende generasjoner som sparing i oljefondet. Bergensbanen ble bygd for hundre år siden. Den har vi fremdeles glede av. Finanspolitikken bør i mye større grad dreies over på bruk av penger som kan gi store fremtidige avkastninger selv om de på kort sikt kan være ulønnsomme og gi press i økonomien. Offentlige midler bør derfor kanaliseres til fordel for langsiktige investeringer i vei-, jernbane-, energi- og telenett.

  • Vårt forslag til et skippertak i veibygging kan sammenlignes med tilsvarende skippertak med investeringer i oljeindustrien over en 30-års periode fra 70-tallet. Vi høster nå fra disse investeringene i oljen, men behovet for oljeinvesteringer blir mindre enn tidligere. Behov for et skippertak i bedre veier er mer akutt enn noensinne og vil gi minst like god avkastning som oljen for fremtidig utvikling av landet og nye næringer som turisme. Et skippertak i vei må starte NÅ!

 © Gunnar S. Mikkelsen (2008)