Bedre veier NÅ! smal sving E39 Smal sving E6 Korgfjellet
www.bedreveier.org

>> Hovedside
>> Mål
>> Nyhetsbrev
>> Norsk veipolitikk
>> Historisk bilregnskap
>> Motorveinett NÅ!
>> Vegscenario 2030
>> Godstransport
>> Persontrafikk
>> Kollektivtransport
>> Sikrere veier NÅ!
>> Mindre tidstap NÅ!
>> Miljøutslipp
>> Statsbudsjettet
>> Finansiering
>> Fakta
>> Tidligere kommentarer
>> Artikler
>> Bibliotek
>> Lenker
>> Kontakt
 

F a k t a

 

  • Det vil ta over 100 år før Norge har veier som tilfredstiller gjeldende vegnormaler med dagens bevilgningsnivå

  • 80% av befolkningen over 18 år har førerkort på bil

  • Bileierne vil i 2006 betaler inn 57 milliarder kroner i bilavgifter og bompenger til staten. Statens nettoutgifter til drift og vei investeringer i riksveinettet er på 13 milliarder. Gapet mellom statens inntekter og utgifter til veiformål har aldri vært større

  • Det forventes omkring 300 drepte og 1200 hardt skadde i trafikkulykker i 2004. Bedre veier kunne spart ca 750 mennesker for død og lidelser.

  • Person- og godstransporten på Norges veier er henholdsvis 20 og 5 ganger større enn på jernbanen, mens bevilgningene til veier bare er dobbelt så store som bevilgningene til jernbanen

  • I arbeidet med fylkesplanen for transport korridoren mellom Gardermoen og Mjøsbyene, ble det gjort beregninger som viste at konkurranse flatene mellom jernbane og bil ikke var store. Selv en omfattende utbygging av jernbane nettet på strekningen ville ikke kapre mer enn få prosent av veitrafikken fordi så mange reiser mellom steder hvor det ikke går tog.

  • 55 % av riksveiene i Hordaland er ikke brede nok til gul midtstripe. Enkelte deler av regionale riksveier, som riksveg 7, 13, 48 og 49 er så smale at to vogntog har problemer med å passere. På riksveg 13 mot Røldal er de to siste milene tilnærmet uforandret siden veien ble bygd i 1890.

  • Ved inngangen til 2004 hadde Norge kun 213 km med motorvei klasse A. Til sammenlikning hadde Sverige 1600 km. Montana, en stat i USA med 890.000 innbyggere og geografi som i innlands-Norge, hadde 1 600 km Interstate (tilsvarer motorvei klasse A). Hele Interstate-vegnettet i USA har en lengde på 65.000 miles (104 000 km).

  • For hver dollar investert i Interstate regner amerikanerne med at de har fått 6 dollar tilbake over en 30 års periode.

 © Gunnar S. Mikkelsen (2008)