Inntekter av biltrafikken og utgifter til veiformål, sammendrag 1997-2003
(tall i mill. kr)
                 
2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1995 1994 1993 1992
                         
Særavgifter 35 732 34 373 32 449 33 042 31 281 30 829 29 216 24 771 22 915 20221,8 19749
Mva av særavg. 3 639 3 534 4 221 6 146 5 799 5 754 5 508 4 810 4 117 3322,2 3000
Personskade avg. 835 820 810 770 535 520 2) 2) 2) 2) 2)
                         
Sum statens
inntekter av biltraf. 40 206 38 727 37 480 39 958 37 615 37 103 34 724 29 581 27 032 23 544,0 22 749,0
                         
Statens nettoutgifter
til veiformål 11 152 11 930 10 094 9 846 9 276 9 585 9 440 9 621 9 524 9 992,2 9 828,9
Fylkenes utgifter
til veiformål 1) 1 650 1 666 1 525 1 493 1 428 1 503 1 395 1 293 1 295,8 1 307,1
Kommunenes utgifter
til veiformål 1) 3 090 2 801 2 809 2 764 2 469 2 364 2 668 2 568 2 377,4 2 375,3
                         
Sum utg. til veiformål 1) 16 670 14 561 14 180 13 533 13 483 13 307 13 684 13 385 13 665,4 13 511,3
                         
Særavg. overstiger
statens utg. med 29 054 26 797 27 386 30 112 28 339 27 517 25 284 19 960 17 508 13 551,8 12 920,1
                         
1) Tall ikke tilgjengelig ved redaksjonens avslutning
2)  Personskadeavg. (400-500 mill kroner) ikke med.
Bompengefinansiering 1990-2003 (tall i mill. kr)
               
Bompenger Bompenge-
innbetalt finansiert Innbetalt Brukt i %
av trafik- riksvei- minus av
År antene utbygging brukt innbetalt
               
1990 1 033 1 501 -468 145,3
1991 1 172 1 337 -165 114,1
1992 1 380 1 825 -445 132,2
1993 1 553 1 234 319 79,5
1994 1 617 996 621 61,6
1995 1 778 1 037 741 58,3
1996 1 825 938 887 51,4
1997 1 958 1 374 584 70,2
1998 2 158 1 998 160 92,6
1999 2 231 2 155 76 96,6
2000 2 339 1 670 669 71,4
2001 2 610 1 593 1 017 61,0
2002 3 227 1 730 1 497 53,6
2003 3 329 2 245 1 084 67,4
               
Sum 28 210 21 633 6 577 76,7
               
Kilde: Vegdirektoratet