Bedre veier NÅ! smal sving E39 Smal sving E6 Korgfjellet
www.bedreveier.org

>> Hovedside
>> Mål
>> Nyhetsbrev
>> Norsk veipolitikk
>> Historisk bilregnskap
>> Motorveinett NÅ!
>> Vegscenario 2030
>> Godstransport
>> Persontrafikk
>> Kollektivtransport
>> Sikrere veier NÅ!
>> Mindre tidstap NÅ!
>> Miljøutslipp
>> Statsbudsjettet
>> Finansiering
>> Fakta
>> Tidligere kommentarer
>> Artikler
>> Bibliotek
>> Lenker
>> Kontakt
 Flere tall fra OFV

>> Nettoinntekter
>> Spesifiserte inntekter
>> Sammendrag og bompenger

B i l r e g n s k a p

Historisk bilregnskap 1970 - 2005.

Statens nettoinntekter på den norske bilparken fremkommer som differansen mellom det staten tar inn i bil- og vegavgifter og det staten bruker på investeringer og vedlikehold av det norske vegnettet.

Dersom de norske politikerne hadde hatt samme krav til forvalting av statens netto inntekter på bilparken som til oljefondet, kunne "bilfondet" oversteget 2 700 milliarder kr i år siden 1970. Dette ville utgjort det dobbelte av dagens oljefond som er oppspart under disse årene fra 1970 til 2005.

Fra 1970 til 2005 ble det drept 13 702 mennesker på vegene og antall skadde tilsvarende Oslos befolkning. Antall drepte tilsvarer 5 flystyrt i året gjennom perioden på 35 år (dersom 80 passasjerer i snitt pr fly) eller 721 Åsta-ulykker. Forskere hevder at halvparten av ulykkene kunne vært unngått ved investering i bedre og sikrere veier. Halverte kostnader til trafikkulykker kunne spart Norges helsebudsjett for ca 12,5 milliarder hvert år.

År 1) Statens netto-inntekter
Millioner kr
Rente tabell 10% på nettintekter Nåverdi på nettoinntekter
Millioner kr
2) Drepte på våre veger år for år 3) Drepte eller skadde på våre veger år for år
1970 2 767 28,10243685 77 759 560 14 414
1971 3 397 25,54766986 86 785 533 13 586
1972 3 734 23,22515442 86 723 490 13 813
1973 4 165 21,11377675 87 939 511 13 455
1974 3 526 19,1943425 67 679 509 12 576
1975 4 079 17,44940227 71 176 539 13 470
1976 5 402 15,86309297 85 692 471 12 712
1977 6 305 14,42099361 90 924 442 13 272
1978 5 102 13,10999419 66 887 434 12 801
1979 6 222 11,91817654 74 155 437 11 384
1980 7 231 10,83470594 78 346 362 10 610
1981 8 542 9,84973268 84 136 338 10 818
1982 9 816 8,95430243 87 895 401 10 831
1983 10 849 8,14027494 88 314 409 11 018
1984 11 666 7,40024994 86 331 407 11 501
1985 16 437 6,72749995 110 580 402 12 304
1986 20 850 6,11590904 127 517 452 12 458
1987 19 612 5,55991731 109 041 398 11 488
1988 16 911 5,05447028 85 476 378 11 340
1989 16 578 4,59497299 76 175 381 11 871
1990 18 104 4,17724817 75 625 332 12 218
1991 19 283 3,79749834 73 227 323 12 035
1992 22 749 3,45227121 78 536 325 11 729
1993 23 544 3,13842838 73 891 281 11 817
1994 27 032 2,85311671 77 125 283 11 530
1995 29 581 2,59374246 76 725 305 12 061
1996 31 879 2,35794769 75 169 255 12 280
1997 34 724 2,14358881 74 434 303 12 126
1998 37 103 1,9487171 72 303 352 12 472
1999 37 615 1,771561 66 637 304 11 764
2000 39 958 1,61051 64 353 341 12 003
2001 37 480 1,4641 54 874 275 11 797
2002 38 727 1,331 51 546 310 12 705
2003 40 206 1,21 48 649 301 11 851
2004 41 000 1,1 45 100 258 12 096
2005 42 452   0 300 12 000
Sum 704 628   2 737 728 13 702 438 206

Kommentarer til tabell:

  1. Kilde for Statens nettoinntekter: Opplysningsrådet for vegtrafikken AS
  2. Kilde for drepte og skadde: Statistisk Sentralbyrå.
  3. Oppgitte skadde er kun politianmeldte trafikkulykker og er ca 30 % underrapporterte. Korrigert tall: 570.000.
Opplysningsrådet for veitrafikken har de siste årene laget statistikk over hvordan inntektene fra biltrafikken og utgiftene til vegformål har utviklet seg mellom 1970 og 2003. Tendensen er klar: En stadig lavere andel av inntektene fra bilistene føres tilbake til drift og investeringer i et moderne vegnett som hindrer ulykker og effektiv transport her i landet.

Kilde: Opplysingsrådet for veitrafikken

Politikere hevder at det ikke er noen sammenheng mellom hvordan staten tar inn penger gjennom skatter og avgifter, og hvordan pengene senere disponeres.

Vi har tatt utgangspunkt i tallmateriale fra Opplysningsrådet for veitrafikken for årene 1974-2003 og gjort en egen gjennomgang av statsbudsjettet for 2006. Vi setter deretter opp en T-konto som viser inntektene fra biltrafikken og utgiftene til veiformål for 2006:

Inntekter Utgifter
Engangsavgift på motorvogner * 17 259 Statlig andel til vedlikehold 6 089
Årsavgift på motorvogner 7 758 Statlig andel til vegutbygging - beregnet 3 500
Vektårsavgift 353 Statlig andel andre invest + diverse 4 065
Omregistreringsavgift 2 045 Fylkeskommunal andel vedlikehold 1 000
Avgift på bensin * 9 088 Fylkeskommunal andel investeringer 755
Autodieselavgift * 5 344 Kommunal andel vedlikehold 1 400
Mva. på drivstoff merket * 7 923 Kommunal andel investeringer 1 700
Bompenger 4 200 Bompengeinvesteringer 4 200
Anslått avgiftsøkning 2006 3 000    
    Statlig overskudd 34 261
  56 970   56 970
Se nederst på siden for noter til denne T-kontoen.

Kommentarer til årets Bilbudsjett og Historisk Bilregnskap.

Det spesielle med årets bilbudsjett er at billistene for første gang må betale like mye i trygge veier som staten gjennom en ekstraskatt som kalles bompenger i tillegg til nesten 54 milliarder kr i bilavgifter.

Regjeringen legger opp til kjempeoverskudd fra billistene i 2006, men staten vil overgå det forventede rekordoverskudd da oljeprisen er mye høyere enn innkalkulert i årets budsjett og drivstoffavgiftene øker prosentvis medoljeprisen.

Trafikkulykkene med drepte og skadde har vært tilnærmelsesvis konstant med 12 000 mennesker hvert år gjennom de siste 35 år og det legges opp til samme antall i 2006. Politikernes dilemma ved å melke billistene kommer for en dag når vi setter problemstillingen i et HMS - perspektiv med 0-visjon om trafikkulykker. Enkelte forskere hevder at ca halvparten av ulykkene kan unngås med nye veier og delt trafikk.

Norge har også høstet gode erfaringer med reduksjon av trafikkulykker etter åpning av nye motorvegparseller med opptil 100 % reduksjon av drepte etter noen års drift. I etterpåklokskapens klarsyn kan vi nå si at ca 7 000 drepte og ca 250 000 skadde kunne vært reddet om politikerne hadde investert pengene i et sikrere og vegnett siden 1970 i stedet for overskuddsmaksimering på billistenes bekostning.

Hvorfor skal kostbart helsepersonell måtte behandle et så høyt antall bilister til en årlig kostnad på 25 milliarder kr når det halve kunne vært nok? Med 12,5 milliarder kr pr år kunne vi bygget et 2000 km (som vil koste ca 200 milliarder kroner) trygt og effektivt motorvegnett til 90 % av landets befolkning på 16 år.

Hvor lenge skal vi bilister finne oss i å opprettholde et av verdens dyreste byråkrati med eget blod og ubotelige sorger?

Noter

  1. Tall på inntektssiden, med unntak av anslått avgiftsøkning 2006, er hentet fra NAF og er fra 2005. Anslått avgiftsøkning 2006 er basert på erfaringstall som viser at statens inntekter normalt øker med 3 milliarder i året. Sannsynligvis er tallene for 2006 da om lag 57 milliarder.
  2. Tall på kommunal andel utgifter er fra 2004 og hentet fra SSB sine nettsider.
  3. Statlig andel utgifter er tall fra 2006 i statsbudsjettet.

 © Gunnar S. Mikkelsen (2009)