Samfunnsgevinst ved et godt veinett.

Det lønner seg å sørge for gode veier! Ved å bygge bedre veier og redusere avgiftene på kjøp av ny bil, samt omsetning av bruktbil, kan vi redde mange menneskeliv og redusere antallet trafikanter som skades kraftig. 

Hele 95% av stamveiene i Norge har IKKE fullgod standard. Likeledes har 73% av riksveiene IKKE fullgod standard. Stamveiene i Norge står for 50% av all veitransport. Resultatet av den skandaløse veipolitikken i Norge er også store økonomiske tap for AS Norge gjennom bortkastet tid og økte kostnader.

Vi har laget en tabell for å skjematisk vise hvorfor det uten tvil vil lønne seg å investere i veier i Norge. Grunnlagstallen er hentet fra SSB og TØI. Anslagene for besparelser ved en skikkelig utbygd veistandard og lavere avgifter er våre (angitt i kursiv).

BANumbers

I tillegg kommer økede miljøkostnader og en rekke andre følgekostnader av den skandaløse norske veistandarden. Når våre politikere nekter å ta dette innover seg og sørge for at det investeres i veier i Norge blir det fristende å kalle politikken for "strutsepolitikk"!