Vill vekst i gods på veg! Men hva med jernbanen?


Karl Sigurd Fredriksen, Arendal

I perioden fra 1998 til 2004 økte de lange godstransportene på stamvegene langs Skagerrak, E18 og E39 med formidable 10 %. I gjennomsnitt hvert år! Dette viser de kontinuerlige tellepunktene på strekningen Vestfold til Vest-Agder, når en plukker ut lengdeklassen over 15,9 meter, altså vogntog og semitrailere. Veksten er mindre østenfor og nordenfor, Rogaland har vi ikke sjekket.

Disse tallene har ligget "gjemt" i trafikkdatabanken, men nå er Region sør i gang med et strategiarbeid som skal gi bedre tilretteleggingen for godstransport i regionen, og dermed er de ”oppdaget”. Tilretteleggingen skal ta hensyn til miljø og sikkerhet, og i prosjektet vil vi derfor undersøke potensialet og vårt mulige bidrag, for overføring av gods fra veg til sjø og bane, vel og merke med positive virkemidler.

Godstransporten gir store ulemper på vegnettet. Den er mildt sagt ingen trivselsfaktor, skaper utrygghet, inngår i de verste ulykkene, virvler opp store mengder sølevann om vinteren, gir stor vegslitasje og er lite energieffektiv i forhold til andre aktuelle transportformer. Mye av denne transporten bør ideelt sett over på sjø og bane, som er langt mer energieffektivt.

Dessverre går utviklingen i motsatt retning. I 1970 produserte jernbanen ca halvparten av godstransporten på veg, målt i tonnkilometer. Nå er forholdet ca en åttendedel, og jernbanen får knapt transportoppdrag under 50 mil. Men veksten i gods på bane det siste året er svært interessant, nærmere 20 % både på Bergensbanen og Sørlandsbanen. Det har sammenheng med overgang til containere og ikke minst semitrailere uten trekkvogn.

Etter min mening er det tvilsomt om Jernbaneverket prioriterer godstransporten slik de burde. Markedsføringen tyder på at persontransporten får mest oppmerksomhet. Den kan imidlertid vi på vegsiden ta oss veldig godt av, både mht geografisk dekning, energibruk og CO2-utslipp. Reisetidene er fullt på høyde og krymper jevnt og trutt med vegutbyggingen. Ekspressbussene er svært energieffektive og etterspurt i markedet. Der har privatbilen fått skarp konkurranse uten kostnader for staten, noe jernbanen er svært langt unna å makte, den belaster enhver husstand med 3000 kr. året i skatt, enten man kjører tog eller ikke.

Stortinget vil ha en helhetlig transportpolitikk, og har pålagt transportsektoren å ta ansvar for klimautslippene. Nå må tiden være moden for oss i Statens vegvesen å kreve at Jernbaneverket skjerper seg kraftig på gods.

Publisert i Vegen og Vi nr. 6 2005.