Vi trenger en ekstra veisatsing!


Det er etter mitt syn en prekær mangel på debatt om samferdsel, og dette på tross av at veinettet vårt samlet sett befinner seg i en krise: Bare 4% av stamveinettet på 8600 km har såkalt fullgod standard, og ifølge Vegdirektoratet vil det ta ca 60 år å få bygget disse veiene til fullgod standard med dagens investeringsnivå. Statens vegvesen har beregnet at trafikkmengden tilsier at vi skulle hatt 700km 4 felts motorvei i Norge, mens vi idag har ca 200km.

Resultatet er vi alle kjent med: En stor del av veinettet vårt er så overbelastet at ulykker skjer stadig oftere, og mange veistrekninger blir omtalt som 'dødsveier'. Erfaring med eksisterende 4-felt motorveier med midtskille viser at det er mulig nesten å fjerne ulykker med alvorlig skadde og drepte på tross av stor trafikk, og det ser ut til at det er en økende forståelse for dette også hos våre politikere.

Likevel har bevilgningene over statsbudsjettet til nye vei-prosjekter de siste årene blitt redusert, og det er lite som tyder på at vi i kommende statsbudsjett skal få inn en økende satsning.

Det vi trenger er en målrettet innsats hvor man over flere år gir forutsigbare ekstrabevilgninger til samfunnsmessige lønnsomme veiutbygginger. Da kan man i stedet for å 'klatte' på veinettet med små prosjekter over flere tiår, i store steg bringe veinettet til et nivå hvor både varer og mennesker trygt og effektivt kan transporteres med forutsigbare reisetider. Noen vil hevde at det allerede jobbes slik gjennom 'Nasjonal Transport Plan', men vi har de siste årene sett at de allerede beskjedne planene som vedtas i Stortinget ikke følges opp i praktisk politikk gjennom bevilgninger.

En slik utbygging vil være en investering som vil gi store fremtidige økonomiske gevinster i tillegg til at det vil spare flere titalls menneskeliv i året. Det er meg helt ubegripelig at ikke regjering og storting benytter den unike økonomiske handlefriheten vi har til å legge til rette for fremtidig vekst gjennom å sørge for at landet har en fremtidsrettet infrastruktur.

Gunnar S. Mikkelsen
Lørenskog