Naturvernforbundets og SVs store veibløff

Naturvernforbundet hevder i stadige avisinnlegg at man bør velge ”mindre utbedringer av eksisterende veinett” som alternativ til utbygging av 4-felts motorveier, og det foreslås bygging av 2 og 3 felts motorveier med midtdeler. Slike veier fremstilles som mye billigere å bygge enn 4-felts veier, og man forsøker å få leseren til å tro at det å bygge en midtdeler kun dreier seg om å sette noen betongklosser midt i veibanen og legge på en liten asfalt-kant på sidene. Nå har også SV hengt seg på tilsvarende argumentasjon.

Veidirektoratet stiller gjennom veinormalene krav til veibredde. En 2-felts vei med midtdeler skal være minimum 12,5 meter bred, mens en tilsvarende 3-felts vei må være 15 meter bred. En såkalt smal 4-felts vei er til sammenligning 20 meter bred. Kravene sier også at en 2-felts vei med midtdeler skal ha 1 km forbikjøringsfelt i begge retninger for hver 5. km. Lar man begge kjøreretningene ha forbikjøringsfelt samtidig, betyr det at en 2-felts vei med midtdeler på 20% av strekningene faktisk er en 4-felts vei!

De aller fleste veier hvor midtdeler er er aktuelt, er mellom 6,5 og 10 meter brede. Det må mao gjøres store investeringer i veibanen for å kunne komme opp i den bredden som er nødvendig for å kunne sette opp en midtdeler. I tillegg må en rekke konstruksjoner som broer og tunneler utvides i bredden. Tilsvarende må ny postring og tilrettelegging av sideterrenget gjøres. Kostnaden for endring av konstruksjoner og sideterreng er stort sett den samme for 2/3 felts veier som for 4-felts veier.

På de fleste veistrekninger i Norge med stor trafikk, vil derfor en 2/3-felts vei med midtdeler ikke bli nevneverdig mye billigere enn en 4-felts vei. Dersom trafikken på veien er så stor at den før eller siden likevel må bygges ut til 4-felts vei, vil det bli dyrere å lage en midlertid løsning med 2/3-felts vei først.

Det er dokumentert at 4-felts veier har en kapasitet som er 3-4 ganger høyere enn en 2-felt vei og at trafikken kan holde høy hastighet samtidig som alvorlige ulykker reduseres med ca 90%. En 2/3 felts motorvei med midtdeler som koster nesten like mye, vil verken gi økt fremkomlighet eller mer forutsigbar reisetid. Så hvorfor bygge slike veier?

Jeg antar Naturnvernforbundet og SV frykter at  bygging 4-felts veier skal gå ut over trafikkgrunnlaget til jernbanen. I arbeidet med fylkesplanen for transport-korridoren mellom Gardermoen og Mjøsbyene, ble det imidlertid gjort beregninger som viste at konkurranse-flatene mellom jernbane og bil ikke var store. Selv en omfattende utbygging av jernbane-nettet på strekningen ville ikke kapre mer enn 7-8% av veitrafikken fordi så mange reiser mellom steder hvor det ikke går tog.

De mange alvorlige ulykkene på Norges mest trafikerte veier gjør det i dag moralsk umulig å argumentere mot å bygge sikrere veier. Dette stiller tydeligvis veimotstanderene i Naturvernforbundet og SV i en vanskelig situasjon siden de forsøker seg på denne vei-bløffen.

Gunnar S. Mikkelsen
Lørenskog