Rammene til vegbygging økes i NTP - La det ikke bli monopolpenger.


Leserinnlegg i Fædelandsvennen tirsdag 22. juni 2004


Av: Daglig leder Arnstein Repstad i Repstad Anlegg AS - nestleder i hovedstyret i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)


Nå går Stortinget inn for å øke rammene til bygging og vedlikehold av veger med 10 milliarder kroner i forhold til regjeringens forslag i tiårsperioden 2006-2015. Det betyr forhåpentligvis 1 milliard kroner mer i året til vegbygging. Denne årlige økningen vil sannsynligvis fordeles med ca 400 millioner kroner mer til stamvegene, ca 500 millioner kroner mer til de øvrige riksvegene og 100 millioner mer til rassikring. Dette vil komme godt med så fremt politikerne følger dette opp i forbindelse med statsbudsjettet hvert år.


Agderfylkene får en rammeøkning på vel 250 millioner til stamveger og 360 millioner kroner mer til øvrige riksveger i 10-årsperioden. Av den økte riksvegrammen får Aust-Agder 160 og Vest-Agder 200 millioner kroner i økte rammer.


Det er gode nyheter at rammene i vegplanen blir økt, men Nasjonal Transportplan (NTP) er å regne som ”monopolpenger”. Dette påpekes også i Fædrelandsvennen 17. juni der stortingsrepresentant Anne Berit Andersen (H) kaller de økte rammene for ”luft-milliarder”. Undertegnede synes imidlertid det er å gå for langt når Andersen beklager et vedtak fattet av et flertall på Stortinget. Jeg er enig i at det ikke blir mer veg av ”luft-bevilgninger”, men det må være bedre at politikerne i vår region går ut å sier; - dette var bra, nå skal vi slåss for å få realisert rammene i statsbudsjettet. En realisering av økte rammer til vegbygging vil komme alle sørlendinger til gode, så det må vi i felleskap kjempe for å få til.


Oppfølging av de økte rammene i NTP til reelle bevilgninger over statsbudsjettet fra 2006 til 2015 blir en svært viktig jobb. Samferdselskomiteen sier i sin innstilling til Stortinget at det erkjennes at budsjettene i inneværende NTP-periode ikke oppfyller vegplanen. Komiteen skriver i sin innstilling at dette ikke må gjenta seg. Komiteen sier det vil være viktig å gjenopprette tilliten til NTP som instrument i vegplanleggingen. Dette skal vi vite å legge vekt på i forbindelse med statsbudsjettet og bevilgningene til vegbygging.


Den økte stamvegrammen på 250 mill. kr skal brukes til økt standard på E18 Kristiansand- Grimstad og E39 vest for Kristiansand. Flere flaskehalser vil dermed bli utbedret. En forsering av E39 Vigeland – Osestad gjennom Lindesnes må prioriteres. I dag er denne strekningen en flaskehals med dårlig standard og er svært ulykkesutsatt.


Vegbygging er en investering for framtiden og ikke en vanlig utgiftspost. Politikerne må vise at de vil etterleve planrammene til vegbygging i de årlige budsjettene slik at etterslepet på riksveginvesteringer på 1,3 mrd. kr i planperioden 2002-2005 ikke øker ytterligere, men hentes inn. Det blir ekstra viktig å følge opp vegplanen fra 2006 slik at rammeøkningen på 1 milliard kroner per år faktisk realiseres i statsbudsjettet.


Gjennom konkurranseutsettingen av vegvedlikehold og drift, har vi fått en betydelig effektivisering og mer veg for pengene. Det er imidlertid svært viktig at bevilgningsnivået til drift- og vedlikehold opprettholdes slik at innsparingen beholdes til vegbygging og trafikksikring og ikke overføres til andre samfunnsformål.

Sintef skriver at for lite ressurser til rutinemessig vedlikehold over tid vil tvinge fram at en større og større andel av midlene til veger må brukes på vedlikehold. Dette for å unngå stengning av veger som blir farlig å ferdes på. En slik ond sirkel blir det kostbart å komme ut av. Agderfylkene har lenge følt dette på nært hold. Næringslivet blir den store taperen når framkommeligheten reduseres. Uten næringsliv svekkes bosettingen og dårlige veger setter trafikksikkerheten på prøve. Trygg Trafikk har beregnet den samfunnsmessige kostnaden for hver dødsulykke i Norge til om lag 25 millioner kroner. Til og med mai i år er 5 personer drept i trafikken i agderfylkene. To i Aust Agder og tre i Vest Agder. Dette er fem for mye. Vegbygging henger nært sammen med flere viktige samfunnsforhold. Investeringer i veg er ikke en utgift men bidrar i seg selv til økonomisk vekst.


MEF vil jobbe hardt for å realisere ”luftpengene” i statsbudsjettet.